ZASADY DZIAŁANIA KIO

Zasadą dla Izby Odwoławczej będzie rozpoznawanie odwołań w składzie trzyosobowym – w przypadku zamówień równych lub większych niż progi unijne, a w składzie jednoosobowych – w przypadku zamówień mniejszych niż progi unijne (art. 487 ust. 1 projektu ustawy). W składzie trzyosobowym będą podejmowane uchwały zawierające opinię do zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej albo kontroli uprzedniej (art. 487 ust. 3 projektu ustawy).

Prezes Izby będzie uprawniony do zarządzenia rozpoznania odwołania w składzie jednoosobowym, w przypadku zamówień równych lub większych niż progi unijne, albo trzyosobowym, w przypadku zamówień mniejszych niż progi unijne, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na stopień zawiłości sprawy (art. 487 ust. 2 projektu ustawy). Liczebność składu orzekającego będzie zatem zależna przede wszystkim od trudności sprawy.

Przydzielanie spraw i wyznaczanie składów orzekających będzie obowiązkiem Prezesa Izby (art. 488 ust. 1 projektu ustawy).

Sprawy będą przydzielane z alfabetycznej listy odpowiednio członków Izby orzekających w Izbie Odwoławczej, według kolejności wpływu odwołań, jawnej dla stron postępowania odwoławczego (art. 488 ust. 2 projektu ustawy).

Odstępstwo od kolejności alfabetycznej będzie dopuszczalne z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia odpowiednio składu orzekającego. Także zmiana wyznaczonego składu orzekającego będzie mogła nastąpić z takich samych przyczyn, jak dla odstępstwa od zasady członków, na podstawie alfabetycznej listy (art. 488 ust. 3 i 4 projektu ustawy).

O okolicznościach uzasadniających odstępstwo od wyznaczenia członka składu na podstawie alfabetycznej listy, członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby (art. 488 ust. 5 projektu ustawy).

Prezes Izby wyznaczają skład orzekający będzie wskazywał, spośród wyznaczonych członków składu, przewodniczącego składu (art. 489 projektu ustawy).

Obiektywizm działania Izby ma zapewnić instytucja wyłączenia członka Izby. W projekcie przewiduje się wyłączenie członka składu orzekającego oraz członka składu biorącego udział w podjęciu uchwały, o której mowa w art. 487 ust. 3 projektu ustawy, z mocy ustawy: gdy jest on stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki; w sprawach swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron; w sprawach, w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą (art. 490 projektu ustawy).

Ponadto, Prezes Izby wyłącza członka składu orzekającego oraz członka składu biorącego udział w podjęciu uchwały, o której mowa w art. 487 ust. 3 projektu ustawy, na jego żądanie lub wniosek strony, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Wniosek o wyłączenie członka składu orzekającego strona składa na piśmie, uprawdopodobniając okoliczności uzasadniające wyłączenie. Ponowny wniosek oparty na tych samych okolicznościach podlega pozostawieniu bez rozpatrzenia (art. 491 ust. 3 projektu ustawy).

O wyłączeniu członka składu orzekającego albo odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które nie przysługuje skarga do sądu. Natomiast, w przypadku gdy okoliczności dotyczące wyłączenia odnoszą się do Prezesa Izby, o jego wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga minister właściwy do spraw gospodarki.