ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH BEZPIECZEŃSTWA
I OBRONNOŚCI

Projekt ustawy przewiduje stosowanie jej przepisów do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jedynie w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi unijne, tj. wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443 000 euro w przypadku dostaw lub usług i kwoty 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych (art. 2 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy).

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zostały zdefiniowane w art. 7 pkt 36 projektu ustawy.

Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zastosowanie znajdą właściwe dla zamówień klasycznych i sektorowych przepisy dotyczące w szczególności:

1)     szacowania wartości zamówienia;

2)     centralnego zamawiającego;

3)     wspólnego udzielania zamówień, w tym transgranicznego wspólnego udzielania zamówień;

4)     wstępnych konsultacji rynkowych;

5)     publikacji ogłoszeń;

6)     wyjaśnień treści SWZ;

7)     informowania wykonawców (o wynikach kwalifikacji podmiotowej i wyborze oferty najkorzystniejszej);

8)     aukcji elektronicznych;

9)     katalogów elektronicznych;

10) rażąco niskich ofert;

11) warunków wykonania zamówienia;

12) sprawozdawczości.

Odesłanie do stosownych przepisów znalazło się w art. 395 projektu ustawy.

Jednocześnie projekt ustawy uwzględnia przede wszystkim podstawowe odrębności reżimu udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, tj. regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacji (projektowany przepis art. 407), bezpieczeństwa dostaw (art. 408 projektu ustawy) i podwykonawstwa (przepisy art. 409 i art. 423-430 projektu ustawy).

Ponadto projekt ustawy uwzględnia szereg innych odrębności reżimu udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym w szczególności:

1)     podział usług na usługi priorytetowe i usługi niepriorytetowe (projektowane przepisy art. 397 i 398 projektu ustawy),

2)     możliwość stosowania norm obronnych do opisu przedmiotu zamówienia (art. 400 projektu ustawy),

3)     zastosowanie elektronicznych środków komunikacji uzależnione od decyzji zamawiającego (art. 401 projektu ustawy),

4)     szczególne podstawy wykluczenia wykonawców (art. 405 ust. 2 projektu ustawy),

5)     obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli mają zastosowanie (art. 405 ust. 4 projektu ustawy),

6)     możliwość stosowania rentowności, bezpieczeństwa dostaw, interoperacyjności i właściwości operacyjnych jako kryteriów oceny ofert (art. 417 projektu ustawy);

7)     możliwość zawarcia umowy ramowej na okres siedmiu lat (art. 422 projektu ustawy).

Wzorem uregulowań unijnych, podstawowymi trybami udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa będą procedury: ograniczona (przetarg ograniczony) i negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie (negocjacje z ogłoszeniem). Projekt ustawy zapewnia zamawiającym sektorowym również możliwość korzystania z procedur dialogu konkurencyjnego (projektowany przepis art. 413 projektu ustawy), a także negocjacji bez ogłoszenia (art. 414 projektu ustawy) i zamówienia z wolnej ręki (art. 415 projektu ustawy). Terminy minimalne składania wniosków o odpuszczenie do udziału w postępowaniu i minimalne terminy składania ofert zostały określone z uwzględnieniem terminów minimalnych przewidzianych dyrektywą obronną, przy założeniu, że ogłoszenia są przekazywane Urzędowi Publikacji UE za pomocą środków elektronicznych.

Jako że przepisy dyrektywy obronnej dotyczące procedur odwoławczych (środków ochrony prawnej) wzorowane są na przepisach dyrektyw odwoławczych, właściwe jest w tym zakresie odesłanie do przepisów regulujących środki ochrony prawnej na gruncie zamówień klasycznych i zamówień sektorowych.