ZAMÓWIENIA O CHARAKTERZE MIESZANYM

W nowy sposób zredagowano przepisy dotyczące stosowania przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym, które podlegają różnym reżimom prawnych, właściwym dla zamówienia klasycznych, sektorowych lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Uregulowanie tych kwestii w dotychczasowej ustawie Pzp było mało klarowne. Nowe przepisy ustrukturyzowano na podstawie czytelnego podziału zamówień o charakterze mieszanym na zamówienia podzielne na części, niepodzielne na części oraz służące wykonywaniu różnych rodzajów działalności. Dla każdego z tych trzech przypadków wprowadzono odrębne reguły przyporządkowania zamówienia o charakterze mieszanym właściwemu reżimowi prawnemu. Reguły te zostały usystematyzowane według kolejności ich stosowania. Przykładowo, w przypadku udzielenia jednego zamówienia podzielnego na części najpierw należy zweryfikować, czy znajdzie zastosowanie reguła określona w art. 24 ust. 3 pkt 1. Jeżeli nie są spełnione warunki zastosowania tej reguły w kolejnym kroku sprawdza się, czy znajdzie zastosowanie reguła określona w art. 24 ust. 3 pkt 2. Jeżeli warunki stosowania tej reguły również nie są spełnione, w kolejnym kroku bada się możliwość zastosowania reguły zawartej w art. 24 ust. 3 pkt 3 i tak dalej. Jeżeli zaś określona reguła ma zastosowanie (np. art. 24 ust. 3 pkt 3), nie analizuje się możliwości zastosowania kolejnych reguł (np. art. 24 ust. 3 pkt 4 i 5).