ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I SZCZEGÓLNE

Uwzględniając okoliczność, że dotychczasowe rozwiązanie w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest nadmiernie skomplikowane i wymaga od zamawiającego samodzielnego opisania całej procedury na okoliczność udzielania takich zamówień – proponuje się przywrócenie rozwiązania znanego w systemie zamówień publicznych, tj. przepisów dotyczących dawnych usług niepriorytetowych (nieobowiązujący art. 5 ustawy Pzp). W projekcie ustawy przewidziano, że zamawiający zobowiązany do udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartościach wskazanych w art. 359 ustawy (dotychczasowy art. 138g ustawy Pzp) zobowiązany będzie przeprowadzić postępowania w trybach ogólnych przewidzianych ustawą z wyłączeniami wskazanymi w art. 360 ustawy, tj. (1) brakiem obowiązku powołania komisji przetargowej lub zespołu zamawiającego, (2) brakiem obowiązku składania jednolitego dokumentu, (3) możliwością innych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert niż terminy minimalne przewidziane dla trybów, (4) brakiem obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego oraz (5) możliwością wyboru trybów negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego bez spełnienia ustawowych przesłanek.