ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Dyrektywy unijne nie zawierają regulacji odnoszących się do podstaw unieważnienia postępowania, pozostawiając tę kwestię ustawodawstwom krajowym.

Do ustawy zostały włączone nowe rozwiązania porządkujące dotychczasowe rozwiązania prawne w tym zakresie. Stosownie do art. 254 ustawy, postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania. Przy czym, zgodnie z definicją zamówienia publicznego (art. 7 pkt 32 ustawy), samo zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest już czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zakresie unieważnienia postępowania w ustawie zostało przyjętych wiele rozwiązań prawnych analogicznych jak w dotychczasowym stanie prawnym. Niektóre wprowadzone zmiany mają charakter dostosowujący i porządkujący. Ustawa przewiduje również rozwiązania nowe jak np. przewidziana w art. 256 ustawy możliwość unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Rozwiązanie to umożliwi zamawiającym zakończenie prowadzonych postępowań w sytuacji wystąpienia innych niż obowiązkowe podstaw unieważnienia postępowania, które powodują, że dalsze prowadzenie tych postępowań mija się z celem.

 Ustawa w art. 260-262 przewiduje obowiązki informacyjne zamawiającego związane z unieważnieniem postępowania. Wychodzi to naprzeciw potrzebom wykonawców związanym z pozyskiwaniem wiedzy o potencjalnej możliwości wszczęcia innego postępowania w przedmiocie postępowania unieważnionego. Oprócz informowania wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed terminem składania ofert i wykonawców, którzy złożyli oferty, zamawiający będzie miał obowiązek udostępnienia informacji o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wymienione obowiązki są niezależne od obowiązku związanego z przekazaniem odpowiednio do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej lub do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania, w tym o unieważnieniu postępowania.

W celu eliminowania przypadków unieważnienia postępowania z przyczyn związanych z uchylaniem się od zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza albo nie wnoszeniem wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w art. 263 ustawy została przewidziana możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia albo dokonania ponownej oceny pozostałych w postępowaniu ofert.

W analogiczny sposób, jak w obecnie obowiązujących przepisach ustawy Pzp, została uregulowana kwestia terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zostały określone sytuacje, w których jest możliwe zawarcie umowy przed upływem terminu wskazanego ustawą.