WYKONAWCY

Rozwinięte zostały także normy o wspólnym ubieganiu się wykonawców o udzielenie zamówienia. W ślad za art. 19 ust. 3 dyrektywy klasycznej i art. 37 ust. 3 dyrektywy sektorowej zostało doprecyzowane, że wprawdzie zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej na etapie ubiegania się o to zamówienie, wolno mu jednak żądać przyjęcia takiej formy w przypadku udzielenia im zamówienia, o ile taka forma prawna jest niezbędna do właściwej realizacji zamówienia. W ramach realizacji art. 63 ust. 2 dyrektywy klasycznej dopuszczona została również możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi albo dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy.