WYŁĄCZENIA

Podobnie jak na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp, przewiduje się stosowne regulacje w zakresie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy do udzielania określonych rodzajów zamówień publicznych, które będą stanowiły przeniesienie do polskiego prawa wyłączeń przewidzianych w prawie unijnym.

Ograniczono katalog wyłączeń spod stosowania ustawy. Zrezygnowano z wyłączenia stosowania ustawy do przyznawania dotacji ze środków publicznych. Wyłączenie to stanie się bezprzedmiotowe po wprowadzeniu planowanej definicji udzielenia zamówienia publicznego, która powinna definitywnie rozstrzygnąć spór o charakter prawny przyznania dotacji, zwalniając takie przysporzenie spod reżimu ustawowego. Z katalogu usunięto również wyłączenie zamówień bagatelnych do wartości 30 000 euro. Zwolnienie takich zamówień spod reżimu ustawowego będzie wynikać z przepisów określających progi stosowania ustawy.