WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

Prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia wymaga rozeznania rynku i dostępnych na nim rozwiązań, a w wielu przypadkach także bezpośredniej konsultacji zamawiającego z uczestnikami rynku reprezentującymi daną jego branżę. Z treści ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych w roku 2017 wynika, że taki dialog techniczny z uczestnikami rynku został przeprowadzony w 429 postępowaniach, co stanowiło zaledwie 0,35% wszystkich postępowań, których dotyczyły ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie w roku 2017 . Mimo, iż w 2017 r. instrument ten był wykorzystywany przez polskich zamawiających częściej niż w latach poprzednich (w 2016 r. w 193 postępowaniach (0,18 % ogółu), w 2015 r. w 240 (0,21 % ogółu), a w 2014 r. i w 2013 r. - w 275 (0,19% ogółu), nadal korzystanie z niego odbywa się na bardzo niskim poziomie tj. na poziomie ok. 0,2% ogółu postępowań z ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Aby zachęcić zamawiających do stosowania tego instrumentu w celu opracowywania nie tylko technicznych dokumentów zamówienia, ale także rozważenia różnych innych aspektów związanych z planowanymi zamówieniami i wymagających konsultacji rynkowej, w sposób bardziej przejrzysty niż miało to miejsce w dotychczasowym stanie prawnym została uregulowana możliwość przeprowadzenia przez zamawiającego wstępnych konsultacji rynkowych. Konsultacje te, stosownie do art. 84 projektu ustawy, mogą być przeprowadzone wyłącznie przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i mają służyć przygotowaniu tego postępowania, a także poinformowaniu wykonawców o planach zamawiającego i wymaganiach dotyczących zamówienia.

W ramach konsultacji rynkowych zamawiający będzie mógł korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów będących specjalistami w danej branży, organów administracji publicznej, które mogą dostarczyć potrzebnych informacji, oraz uczestników rynku, w tym izb branżowych i potencjalnych wykonawców.

W art. 85projektu ustawy zasady: gwarantowania równego traktowania wykonawców, przejrzystości postępowania i zachowania w nim uczciwej konkurencji zostały wdrożone przez wymaganie, aby w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego weźmie udział wykonawca lub podmiot należący, jak wykonawca, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, który doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie tego postępowania, zamawiający musi podjąć odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział takiego wykonawcy nie naruszy konkurencji. W szczególności zamawiający powinien przekazać innym wykonawcom informacje, które sam przekazał podczas konsultacji temu wykonawcy, oraz informacje uzyskane od tego wykonawcy podczas konsultacji. Ponadto zamawiający, odpowiednio do zastosowanego trybu postępowania, wyznacza dostatecznie długi na zapoznanie się z tymi informacjami termin składania ofert umożliwiający także uwzględnienie tych informacji w ofertach. Środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji powinny być ujawnione w protokole postępowania. Projekt ustawy, w celu jednoznacznego określenia sytuacji, w których wykonawca zaangażowany w konsultacje rynkowe może być wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wprowadza zasadę, iż taki wykonawca może być wykluczony tylko wówczas, gdy zakłócenie konkurencji spowodowane jego udziałem w postępowaniu nie może być wyeliminowane w inny sposób. Niemniej dodatkowo, projekt ustawy przewiduje, że przed wykluczeniem wykonawcy na takiej podstawie zamawiający powinien umożliwić mu udowodnienie, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania nie zakłóci konkurencji.