UMOWA RAMOWA
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

Przepisy o umowie ramowej odzwierciedlają art. 33, art. 35 ust. 2 akapit drugi oraz art. 36 ust. 4 i 5 dyrektywy klasycznej. Obecna regulacja procedur udzielania zamówień jednostkowych objętych umową ramową nie jest zadawalająca. Wątpliwości budzi przede wszystkim zakres wymagań proceduralnych towarzyszących udzieleniu zamówień jednostkowych na podstawie umów ramowych zawartych z jednym wykonawcą lub z kilkoma wykonawcami zgodnie z warunkami umowy, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej. W celu wyjaśnienia tej kwestii w projekcie wyraźnie wskazuje się, że udzielenie zamówienia jednostkowego bezpośrednio na warunkach umowy ramowej odbywa się bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie ma więc w takich wypadkach obowiązku m.in. oszacowania wartości zamówienia jednostkowego, powołania komisji przetargowej, stosowania elektronicznych środków komunikacji, ponownej weryfikacji podmiotowej wykonawcy czy też sporządzenia protokołu.