TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Koncepcja Prawa zamówień publicznych zakładała ułatwienie stosowania trybów udzielania zamówień, w szczególności negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego przez uporządkowanie przepisów i rezygnację z szeregu nieczytelnych odesłań. W nowym projekcie ustawy proponuje się zatem wprowadzenie możliwie kompleksowych regulacji w ramach procedur charakteryzujących poszczególne tryby udzielania zamówień. Rozwiązanie to ma ułatwić zamawiającym sprawne procedowanie w ramach określonego trybu, aby ww. tryby, a zwłaszcza tryb negocjacji z ogłoszeniem, były chętniej stosowane przez zamawiających. Należy przy tym podkreślić, że w dobie ciągłego rozwoju techniki i nowych technologii tryby przetargowe nie zawsze dają możliwość nabycia dóbr zgodnych z potrzebami zamawiającego, a jednocześnie o możliwie najlepszych standardach i za korzystną cenę.

Niezależnie od powyższego w celu zwiększenia przejrzystości regulacji i ułatwienia stosowania przepisów dotyczących poszczególnych trybów w nowej ustawie w dziale II rozdziale 3 proponuje się wydzielenie oddziału 1 jako przepisów wspólnych dla trybów udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, a więc objętych zakresem stosowania dyrektywy klasycznej. Po wydzieleniu przepisów wspólnych, regulacje odnoszące się do poszczególnych trybów, zawarte w oddziale 2-6, będą dotyczyły w szczególności: charakterystyki każdego z trybów; momentu udostępnienia dokumentów zamówienia (specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań); zakresu informacji zawartych w dokumentach zamówienia, w zależności od specyfiku danego trybu; terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne), sposobu wyłaniania wykonawców zapraszanych do składania ofert lub ofert wstępnych (negocjacje z ogłoszeniem, partnerstwo innowacyjne) czy terminów składania ofert.

Projekt ustawy przewiduje zachowanie dotychczasowego nazewnictwa trybów dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, funkcjonującego na gruncie obowiązującej ustawy Pzp. Uzasadnione jest jednak zwiększenie przejrzystości reguł dotyczących trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych, a także wprowadzenie w nowej ustawie uproszczeń i usprawnień w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym w projekcie ustawy zamawiający publiczny oraz zamawiający subsydiowani, o których mowa w art. 6, udzielając zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, będą nadal mieli do wyboru następujące tryby udzielania zamówień:

1)     przetarg nieograniczony (w dyrektywie klasycznej jako procedura otwarta);

2)     przetarg ograniczony (w dyrektywie klasycznej jako procedura ograniczona);

3)     negocjacje z ogłoszeniem (w dyrektywie klasycznej jako procedura konkurencyjna z negocjacjami);

4)     dialog konkurencyjny;

5)     partnerstwo innowacyjne;

6)     negocjacje bez ogłoszenia (w dyrektywie klasycznej jako procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji);

7)     zamówienie z wolnej ręki (w dyrektywie klasycznej jako procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji).

Udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego oraz w trybie przetargu ograniczonego będzie możliwe, tak jak dotychczas, bez spełnienia dodatkowych przesłanek. Z kolei udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego będzie możliwe, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności określonych w ustawie. W ślad za dyrektywą klasyczną oraz obecną ustawą Pzp przewiduje się wspólne przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego. Natomiast zamawiający będzie mógł udzielić zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego w przypadku zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, jeżeli nie są one dostępne na rynku. Tryb negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki mają negatywny wpływ na konkurencję, dlatego też zamawiający nadal będą mogli je stosować wyłącznie w szczególnych przypadkach określonych w ustawie.

W przepisach wspólnych dotyczących trybów udzielania zamówień klasycznych zaprojektowana została regulacja, która określa moment wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w odniesieniu do wszystkich trybów (art. 130 projektu ustawy). Moment wszczęcia postępowania powinien być skorelowany z przekazaniem przez zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a nie jak dotychczas z publikacją ogłoszenia o zamówieniu na poziomie krajowym, tj. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. Tym samym w ustawie zasadne jest określenie momentu wszczęcia postępowania na dzień przekazania do publikacji ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które jest pierwszą czynnością w postępowaniu, a zamawiający jest obowiązany udokumentować datę przekazania ogłoszenia, w szczególności przechowywać dowód przekazania tego ogłoszenia. Od daty przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej liczone są też minimalne terminy ustawowe wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach zamówienia. Zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania powinno mieć charakter wtórny (obowiązkowy, ale nie decydujący o wszczęciu postępowania). Zasady zamieszczania ogłoszeń na poziomie krajowym zostały uregulowane w art. 88 projektu ustawy. Należy przy tym zaznaczyć, że w myśl art. 53 dyrektywy klasycznej oraz zgodnie z art. 133 ust. 1, art. 141, art. 155 ust. 2, art. 173, art. 191 ust. 2 projektu ustawy zamawiający publikuje dokumenty zamówienia (tj. specyfikację warunków zamówienia lub opis potrzeb i wymagań) dopiero od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Natomiast w trybie negocjacji bez ogłoszenia wszczęcie postępowania następuje przez przekazanie zaproszenia do negocjacji wybranym wykonawcom, a w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki przez przekazanie zaproszenia do negocjacji jednemu wykonawcy.

Odrębnego uregulowania wymaga określenie momentu wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego w sytuacji, o której mowa w m art. 154 ust. 1 projektu ustawy. W takiej sytuacji zamawiający może wszcząć takie postępowanie przez przekazanie zaproszenia do negocjacji lub dialogu, w okolicznościach, o których mowa w art. 153 pkt 5 projektu ustawy, jeżeli zamawiający zaprosi do negocjacji lub dialogu wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego złożyli oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 10, 13-15 i 19 projektu ustawy.

Wówczas zamawiający może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli przekaże zaproszenie do negocjacji wyłącznie wszystkim wykonawcom, którzy w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, nie podlegali wykluczeniu i spełniali warunki udziału w postępowaniu oraz złożyli oferty w wyznaczonym terminie, w sposób określony przez zamawiającego.

W przepisach wspólnych dotyczących trybów, w celu zapewnienia skrótowości aktu normatywnego, znalazły się również ogólne regulacje, dotyczące wyznaczania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału, ofert wstępnych oraz ofert. Zamawiający będzie zobowiązany wyznaczać te terminy z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie wniosku lub oferty, bez uszczerbku dla minimalnych terminów ustawowych określonych dla poszczególnych trybów udzielania zamówień. W ślad za dyrektywą klasyczną projekt ustawy określa przypadki, w których terminy minimalne dla poszczególnych trybów muszą być wydłużone, tj. konieczność lub możliwość odbycia wizji lokalnej, weryfikacji na miejscu dokumentów zamówienia, nieudzielenie przez zamawiającego wyjaśnień w terminie dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań, wprowadzenie przez zamawiającego istotnych zmian w tych dokumentach zamówienia.