TERMINY

Utrzymano regulację o cywilnoprawnym charakterze procedur udzielania zamówień i posiłkowym stosowaniu Kodeksu cywilnego. W związku z tym do liczenia terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz umowie w sprawie zamówienia publicznego stosuje się przepisy art. 111–115 Kodeksu cywilnego.

Zamieszczone w art. 111–115 Kodeksu cywilnego reguły obliczania terminów traktują dzień (dobę) jako najmniejszą jednostkę, za pomocą której może być oznaczony termin. W projekcie wprowadzono regulację, która zawiera reguły obliczania terminu na wypadek oznaczenia go w godzinach. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest określona godzina, termin rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem ostatniej godziny. Jeżeli natomiast termin określony w godzinach został oznaczony tak, że jego początek wyznacza pewne zdarzenie (np. otwarcie aukcji elektronicznej), przy obliczaniu tak oznaczonego terminu nie uwzględnia się godziny, w której to zdarzenie nastąpiło.

Proponuje się, aby wyznaczony przez zamawiającego termin na dokonanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia obejmujący dwa lub więcej dni zawierał co najmniej dwa dni robocze. Przez dzień roboczy należy rozumieć każdy inny dzień niż dzień uznany ustawowo za wolny od pracy i sobota.