SKŁADANIE OFERT

Podobnie jak w dotychczasowych przepisach ustawy Pzp, w art. 218 ustawy została przewidziana zasada składania przez wykonawcę tylko jednej oferty, z wyjątkami określonymi ustawą, które dotyczą w szczególności składania ofert wariantowych czy ofert dodatkowych. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. Przepis art. 218 ustawy nawiązuje w tym zakresie przede wszystkim, w zależności od trybu postępowania i fazy postępowania, odpowiednio do dokumentu specyfikacji warunków zamówienia albo do dokumentu opisu potrzeb i wymagań.

            Przepis art. 219 ustawy utrzymuje zasadę składania oferty tylko do upływu terminu składania ofert.

Również, tak jak w obecnie obowiązujących przepisach, do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę i złożyć nową lub zmienioną ofertę. Zasada ta odnosi się do wymiaru prawnego i oświadczenia woli wykonawcy dotyczącego wycofania oferty, które nie pociąga za sobą obowiązku fizycznego zwrotu oferty przez zamawiającego.

            Ustawa przewiduje w art. 220 wydłużone w stosunku do przewidzianych w obecnie obowiązujących przepisach, terminy związania ofertą, które wynoszą odpowiednio, licząc od dnia upływu terminu składania ofert: 90 dni (jako zasada) oraz odpowiednio 120 dni (w przypadku, gdy wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro). W sytuacji, gdy zamawiający przewiduje, że wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, ma on obowiązek jeszcze przed upływem terminu związania ofertą zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, który nie może być jednak dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie na żądanie zamawiającego może nastąpić tylko raz w trakcie postępowania. Zamawiający nie będzie mógł zwracać się do wykonawców o dalsze przedłużenie terminu związania ofertą. Termin związania ofertą będzie mógł być przedłużony tylko wówczas, gdy wykonawca złoży wyraźne oświadczenie o przedłużeniu tego terminu i jednocześnie przedłuży wadium lub wniesie nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą (o ile wadium jest przewidywane).