RADA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rada Zamówień Publicznych składa się z 10 do 15 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki (art. 501 projektu ustawy). Rada, tak jak dotychczas, pozostanie kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu.

Do zadań Rada należy (art. 500 ust. 2 projektu ustawy):

1)     wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień publicznych, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;

2)      opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;

3)     opiniowanie sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, o którym mowa w art. 469 pkt 21 projektu ustawy;

4)     ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień publicznych;

5)     wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu.

Rada może mieć zatem wpływ na funkcjonowanie i praktyczne zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych i upowszechnianie pożądanych zachowań wśród zamawiających. Problematyka prac Rady powinna koncentrować się na znaczących zagadnieniach i praktycznych trudnościach z jakimi muszą zmierzyć się zamawiający i wykonawcy. Rolą Rady nie jest analizowanie i rozwiązywanie indywidualnych spraw zamawiających i wykonawców. Opinie Rady nie mają wiążącego charakteru dla Prezesa Urzędu.

Kandydatów na członków Rady mogą zgłosić (art. 501 ust. 2 projektu ustawy):

1)     Prezes Urzędu;

2)     inne organy administracji rządowej;

3)     Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;

4)     Rada Dialogu Społecznego.

Zapewnia to możliwość reprezentacji przedstawicieli zarówno zamawiających i wykonawców.

Zgodnie z art. 501 ust. 3 projektu ustawy, członkiem Rady może być osoba, która:

1)     posiada obywatelstwo polskie;

2)     korzysta z pełni praw publicznych;

3)     nie była skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     posiada wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.

Pracami Rady kieruje przewodniczący, powoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona. Regulamin pracy Rady określa Prezes Urzędu, w drodze zarządzenia (art. 501 ust. 5 projektu ustawy).

Członkostwo w Radzie nie jest bezterminowe i wygasa wraz z odwołaniem Prezesa Urzędu (art. 502 ust. 1 projektu ustawy). Wówczas także Rada ulega rozwiązaniu. Członkostwo w Radzie wygasa ponadto w przypadku śmierci członka Rady, jego odwołania albo rezygnacji.

Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady, gdy przestał on odpowiadać jednemu z warunków ustawowych warunków, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie:

1)     niewykonywania obowiązków członka Rady;

2)     utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;

3)     utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy.

Skład Rady może zostać uzupełniony w sytuacji gdy liczba członków Rady jest nie mniejsza niż 10. Jednakże, Rada obowiązkowo podlega uzupełnieniu w sytuacji gdy liczba członków byłaby mniejsza niż 10 w wyniku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, śmierci jej członka, bądź jego odwołania albo rezygnacji.

Udział w pracach Rady jest odpłatny. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw gospodarki (art. 504 ust. 2 projektu ustawy).