PRZETARG OGRANICZONY

Podobnie jak w trybie przetargu nieograniczonego, przepisy dotyczące przetargu ograniczonego również stanowią w dużej mierze powtórzenie dotychczas obowiązujących regulacji z uwzględnieniem różnic wynikających z przyjętej systematyki nowej ustawy, a także przepisów dyrektywy klasycznej.

Zgodnie z projektem ustawy, przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

W odróżnieniu od dotychczasowych regulacji, datą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego będzie dzień przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 130 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy).

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz udostępnione na poziomie krajowym będzie stanowić zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Podobnie jak w obecnych przepisach ustawy Pzp zmawiający już od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia, zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia.

Należy przy tym wyjaśnić, że w projekcie ustawy analogicznie jak przy przetargu nieograniczonym, została uregulowania kwestia specyfikacji warunków zamówienia.

W trybie przetargu ograniczonego zamawiający już od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest obowiązany zapewnić zainteresowanym wykonawcom dostęp do dokumentów zamówienia, zawierających wszystkie, a nie tylko istotne warunki zamówienia, a więc do dokumentów zamówienia ujętych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

W oddziale 3 dotyczącym przetargu ograniczonego uregulowano zakres informacji zawartych w SWZ oraz zasady odnoszące się do udostępniania, wyjaśniania lub zmiany treści SWZ, właściwe dla przetargu ograniczonego. Obecnie regulacje te są unormowane w art. 36 i art. 37 ustawy Pzp. W celu zapewnienia skrótowości aktu normatywnego, tam gdzie było to możliwe, zastosowano odesłania wprost do trybu przetargu nieograniczonego.

Minimalne terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazane w art. 144 projektu ustawy, są określone analogiczne jak dotychczas oraz stanowią odzwierciedlenie przepisów dyrektywy klasycznej właściwych dla procedury ograniczonej (tj. przetargu ograniczonego). Zgodnie z art. 144 ust. 1 projektu ustawy, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, należycie uzasadniona przez zamawiającego, może on wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Istotną nowością jest wprowadzenie w projekcie ustawy przepisu stanowiącego o podstawach do odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Z kolei stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. W celu przesądzenia sytuacji wykonawców na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu proponuje się wprowadzenie regulacji wskazującej na okoliczności stanowiące podstawę do odrzucenia tego wniosku. Zgodnie z art. 146 ust. 1 projektu ustawy zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli:

1)     został złożony po terminie;

2)     został złożony przez wykonawcę:

a)     podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

b)     niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

c)     który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń;

3)     jest niezgodny z przepisami ustawy;

4)     jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów;

5)     nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

6)     został złożony w związku z zawarciem porozumienia ograniczającego konkurencję w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do składania ofert uznaje się za odrzucony.

Stosownie do art. 148 projektu ustawy zamawiający będzie mógł ograniczyć liczbę wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, i których zaprosi do składania ofert w oparciu o przewidziane kryteria selekcji. Oznacza to, że na gruncie projektowanych przepisów będzie możliwe przeprowadzenie przetargu ograniczonego bez zastosowania kryteriów selekcji, które definiuje art. 7 pkt 9 projektu ustawy.

W odróżnieniu więc od przepisów obecnej ustawy Pzp, w projekcie ustawy nie wskazano maksymalnej liczby wykonawców, których można zaprosić do udziału w trybie przetargu ograniczonego.

Zamawiający będzie zatem zapraszał do składania ofert wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, a w przypadku ustalenia kryteriów selekcji – wykonawców, którzy spełniają te kryteria, w liczbie ustalonej przez zamawiającego. W projekcie ustawy wprowadzona została wyraźna regulacja, zgodnie z którą w przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest mniejsza od minimalnej liczby określonej przez zamawiającego zgodnie z art. 148 projektu ustawy, zamawiający może kontynuować postępowanie, zapraszając do składania ofert tych wykonawców albo unieważnia postępowanie na podstawie art. 258 ust. 1 projektu ustawy.

Powyższe projektowane regulacje są odzwierciedleniem art. 65 dyrektywy klasycznej dotyczących możliwości ograniczania liczby wykonawców na podstawie tzw. kryteriów selekcji.

W projekcie ustawy proponuje się rezygnację z obowiązku zamieszczania w zaproszeniu do składania ofert informacji o wagach przypisanych kryteriom oceny ofert (obecny art. 51 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp), gdyż w trybie przetargu ograniczonego, w celu zagwarantowania równego traktowania wszystkich wykonawców, określenie wag kryteriów oceny ofert powinno nastąpić na etapie wszczęcia postępowania, a informacje w tym zakresie powinny być zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.

Terminy składania ofert wskazane w art. 151 projektu ustawy, są odzwierciedleniem przepisów właściwych dla procedury ograniczonej (tj. przetargu ograniczonego).

Zgodnie z art. 151 ust. 1 projektu ustawy, termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 151 ust. 2 projektu ustawy, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 10 dni licząc od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert, w następujących przypadkach:

1)     opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 89, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

2)     jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

W sytuacjach określonych w art. 133 ust. 2 i 3 projektu ustawy, terminy składania ofert, o których mowa w art. 151 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, ulegają wydłużeniu o 5 dni.

Projekt ustawy zawiera normę, której brak jest w obecnej ustawie Pzp, stanowiącą odzwierciedlenie przepisów dyrektywy klasycznej, zgodnie z którą zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 151 ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1, a więc bez możliwości odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.