PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przepisy ustawy dotyczące trybu przetargu nieograniczonego są odzwierciedleniem przepisów dyrektywy klasycznej i w dużej mierze stanowią powtórzenie dotychczas obowiązujących przepisów.

Zgodnie z projektem ustawy, przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Datą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego będzie dzień przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 130 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy). Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz udostępnione na poziomie krajowym będzie nadal stanowić zaproszenie do składania ofert.

Od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia, zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji warunków zamówienia.

Należy przy tym wyjaśnić, że w projekcie ustawy rezygnuje się z ogólnej regulacji dotyczącej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i mającej odpowiednie zastosowanie do wszystkich trybów (dotychczasowy art. 36 ustawy Pzp). Specyfika każdego z trybów wymusza uregulowanie zakresu informacji zawartych w tym dokumencie zamówienia oraz momentu jego udostępnienia zależnie od danego trybu. Ponadto, w ustawie proponuje się rozróżnienie dokumentów zamówienia określonych jako „specyfikacja warunków zamówienia” (która zawiera wszystkie warunki zamówienia) od dokumentów zamówienia określonych jako „opis potrzeb i wymagań” (udostępnianych przez zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego, które zawierają istotne warunki zamówienia, a więc informacje i dane dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymagania proceduralne dotyczące postępowania, umożliwiające ustalenie charakteru i zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

W związku z powyższym zasadna i niezbędna okazała się zmiana określenia „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (potocznie SIWZ) na bardziej adekwatne określenie w odniesieniu do zawartych w nim treści, tj. na „specyfikację warunków zamówienia” (w projekcie ustawy wprowadzono skrót „SWZ”).

W oddziale 2 dotyczącym przetargu nieograniczonego uregulowano zakres informacji zawartych w SWZ oraz zasady odnoszące się do: udostępniania, wyjaśniania lub zmiany treści SWZ, właściwe dla przetargu nieograniczonego. Obecnie regulacje te są unormowane w art. 36 i art. 37 ustawy Pzp. Projektowane regulacje są podobne do dotychczasowych i mają przede wszystkim porządkujący charakter.

Należy przy tym podkreślić, że w projekcie ustawy uwypuklony został obowiązek zamawiającego w zakresie wskazywania w SWZ (oraz odpowiednio w opisie potrzeb i wymagań) dokładnego adres strony internetowej (ścieżki dostępu), pod którym udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ (oraz odpowiednio opisu potrzeb i wymagań) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Powyższe ma zapewnić wykonawcom sprawniejszy dostęp do ww. dokumentów zamówienia, z wykorzystaniem strony internetowej prowadzonego postępowania. Projektuje się przykładowo wyraźną regulację (art. 135 ust. 3. projektu ustawy), będącą odzwierciedleniem art. 47 ust. 3 dyrektywy klasycznej, stanowiącą o obowiązku przedłużenia terminu składania ofert przez zamawiającego w przypadku nieudzielenia wyjaśnień dotyczących treści SWZ w ustawowych terminach. Spowodowane nieudzieleniem wyjaśnień przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ (art. 135 ust. 4), który – w zależności od wyznaczonego terminu składania ofert – przypada na 14 albo 7 dzień przed upływem terminu składania ofert. Termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ będzie liczony wstecz, tj. od pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert, pomimo przedłużenia terminu składania ofert.

Ponadto, wprowadzono regulację wskazującą na ograniczenia co do zakresu zmiany treści SWZ, zgodnie z którą w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 (por. art. 137 ust. 7 projektu ustawy).

Powyższa regulacja jest odzwierciedleniem motywu 81 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach zmówienia „(…) nie powinny być na tyle istotne, by umożliwić dopuszczenie innych kandydatów niż kandydaci pierwotnie zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem o udzielenie zamówienia dodatkowych uczestników. Taki przypadek wystąpiłby w sytuacji, gdy wprowadzane modyfikacje istotnie zmieniają charakter zamówienia lub umowy ramowej w porównaniu z charakterem pierwotnie określonym w dokumentach zamówienia (…)”.

W związku z powyższym za niedopuszczalną zmianę należy uznać w szczególności zwiększenie zakresu zamówienia, np. dodanie części zamówienia (tzw. pakietu), zmianę rodzaju zamówienia (np. z dostawy na usługi), zmiana charakteru zamówienia (np. z leasingu na sprzedaż).

Terminy składania ofert wskazane w art. 138 projektu ustawy, są odzwierciedleniem przepisów dyrektywy klasycznej właściwych dla procedury otwartej (tj. przetargu nieograniczonego).

Zgodnie z art. 138 ust. 1 projektu ustawy, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 138 ust. 2 projektu ustawy, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących przypadkach:

1)     opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 89, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

2)     jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

W sytuacjach określonych w art. 133 ust. 2 i 3 projektu ustawy, terminy składania ofert, o których mowa w art. 138 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, ulegają wydłużeniu o 5 dni.

Projekt ustawy zawiera normę, która nie została przewidziana w obecnej ustawie Pzp, stanowiącą odzwierciedlenie przepisów dyrektywy klasycznej, zgodnie z którą zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1, a więc bez możliwości odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w art. 65 projektu ustawy.

W ustawie proponuje się doprecyzowanie w przepisach właściwych dla przetargu nieograniczonego regulacji stanowiącej o tzw. procedurze odwróconej, dopuszczalnej jedynie dla tego trybu (obecnie unormowanej w art. 24aa ustawy Pzp). W przypadku tzw. procedury odwróconej oceny ofert zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. W celu uelastycznienia i odformalizowania tej procedury projektuje się zgodnie z art. 139 ust. 2 projektu ustawy, że wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, jeżeli zamawiający przewidział w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy,, którego oferta została najwyżej oceniona.