PRZEPISY O KARACH PIENIĘŻNYCH

Dział dotyczący kar pieniężnych przenosi w znacznej mierze rozwiązania zawarte w dotychczasowej ustawie w dziale zatytułowanym „Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy”. Dodano doprecyzowanie dotyczące przesłanek podlegania karze przez wskazanie, że jest ona nakładana w sytuacji, jeżeli naruszenie miało wpływ na wynik postępowania, w którym doszło do naruszenia (art. 619 projektu ustawy).

Przedkładany projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), zatem nie podlega notyfikacji.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Do projektu ustawy nie wpłynęły zgłoszenia od żadnego podmiotu zainteresowanego pracami nad ustawą, w trybie ww. ustawy.