PROCEDURA UPROSZCZONA
TRYB PODSTAWOWY

Istotną nowością jest wprowadzenie nowej uproszczonej i elastycznej procedury, tj. trybu podstawowego, wszczynanego ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na które oferty będą mogli składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:

1)     wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji; albo

2)     może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką możliwość; albo

3)     negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia.

W celu uproszczenia nie przewiduje się wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, gdyż dotychczas tryby poprzedzone wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie były chętnie stosowane przez zamawiających.

Dopuszcza się jednak, aby zamawiający mógł, jeżeli jest to niezbędne, żądać podmiotowych środków dowodowych załączanych do oferty albo do oferty podlegającej negocjacjom, w celu dokonania kwalifikacji podmiotowej. Możliwe będzie również ograniczenie ilości składanych ofert przez zastosowanie kryteriów oceny ofert.

Z projektowanych przepisów wynika, że zamawiający w ramach trybu podstawowego będzie miał do wyboru trzy warianty postępowań:

1)   wariant analogiczny do trybu przetargu nieograniczonego (art. 275 pkt 1 ustawy - tryb podstawowy bez negocjacji) – jeżeli specyfika przedmiotu zamówienia oraz potrzeby zamawiającego umożliwiają opisanie w wystarczająco precyzyjny sposób wszystkich warunków zamówienia na etapie wszczęcia postępowania, a zamawiający nie przewiduje możliwości negocjacji ofert;

2)   wariant z możliwością negocjacji ofert w celu ich ulepszenia, o ile zamawiający przewidział taką możliwość na etapie wszczęcia postępowania (art. 275 pkt 2 ustawy – tryb podstawowy z możliwością negocjacji), negocjacje treści ofert nie mogą jednak prowadzić do zmiany treści SWZ oraz dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

3)   wariant z obowiązkowymi negocjacjami ofert w celu ich ulepszenia (art. 275 pkt 3 ustawy – tryb podstawowy z negocjacjami), negocjacje nie mogą jednak prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań oraz mogą dotyczyć warunków zamówienia, w celu podniesienia jego efektywności.

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 1 lub 2 ustawy, zamawiający sporządza SWZ. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy, zamawiający sporządza opis potrzeb i wymagań, a po przeprowadzeniu negocjacji sporządza SWZ.

Wprowadzenie możliwości zastosowania negocjacji służy realizacji celu nowego Prawa zamówień publicznych, jakim jest zwiększenie roli dialogu zamawiającego z wykonawcami oraz maksymalne odformalizowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Przewidziane zostały regulacje nakazujące zapewnienie przez zamawiającego podczas negocjacji równego traktowania wszystkich wykonawców oraz równego dostępu do informacji. Ponadto w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy, prowadzone negocjacje mają charakter poufny, zamawiający udostępnia treść ofert, które podlegają negocjacjom od dnia ich otwarcia. Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy, treść ofert, które podlegają negocjacjom, oraz prowadzone negocjacje mają charakter poufny, zamawiający udostępnia treść tych ofert od dnia otwarcia ofert ostatecznych.

W przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 2 i 3 ustawy, zamawiający będzie mógł może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 3.

W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy zamawiający może zaprosić, a przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy, zaprasza jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu, a jeżeli zamawiający ustalił kryteria, o których mowa w art. 288 ust. 2 ustawy, zaproszenie kieruje do tych wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu te kryteria, w liczbie ustalonej przez zamawiającego.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, jest mniejsza niż 3 (tj. 2 lub 1), zamawiający:

1)     w przypadku art. 275 pkt 2 ustawy, kontynuuje postępowanie, a więc nie ma podstaw do unieważnienia postępowania;

2)     w przypadku art. 275 pkt 3 ustawy, może kontynuować postępowanie, zapraszając do negocjacji ofert tych wykonawców albo unieważnia postępowanie na podstawie art. 258.