PREZES UZP

Pozycja ustrojowa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, procedura wyboru (jego i jego zastępy) oraz wymagania jakie musi spełniać kandydat na ten urząd nie ulegną zmianie względem ustawy Pzp. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych pozostanie centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, nad którym nadzór sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki (art. 466 ust. 1 i 2 projektu ustawy). W ramach nadzoru minister właściwy do spraw gospodarki dokonuje co roku m.in. oceny działalności Prezesa Urzędu na podstawie corocznego sprawozdania, w terminie do dnia 30 września każdego roku (art. 466 ust. 3 pkt 1 projektu ustawy). Zmiany dokonane w niemniejszej ustawie koncentrują się wokół roli oraz zadań jakie stawiane są Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 469 projektu ustawy, do zadań Prezesa Urzędy Zamówień Publicznych należy:

1)       czuwanie nad systemem zamówień publicznych, w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem zasad udzielania zamówień publicznych i dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą, oraz upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień publicznych;

2)       podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą;

3)       prowadzenie współpracy międzynarodowej w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi;

4)       dokonywanie analiz funkcjonowania systemu zamówień publicznych;

5)       opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych;

6)       dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz trybunałów, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego, dotyczące zamówień publicznych;

7)       przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;

8)       przygotowywanie, na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądu zamówień publicznych, i podawanie do publicznej wiadomości przykładowe postanowienia umowne, które mogą być niezgodne z art. 433;

9)       prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie zamówień publicznych;

10)    udzielanie informacji z zakresu zamówień publicznych, przy pomocy centrum telefonicznego oraz środków komunikacji elektronicznej;

11)   upowszechnianie wiedzy o zamówieniach publicznych, w tym w zakresie informacji analitycznych dotyczących warunków udziału w postępowaniu, opisów przedmiotów zamówienia w podziałach na kategorie zamówień, kryteriów oceny ofert oraz uzyskanych cen za poszczególne składowe zamówień;

12)   prowadzenia działań związanych z informatyzacją systemu zamówień publicznych;

13)   wydawanie w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą;

14)   zapewnianie funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej, w zakresie postępowania odwoławczego;

15)   prowadzenie i ogłaszanie na stronie internetowej Urzędu listy organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;

16)   zgłaszanie kandydatów na Prezesa i wiceprezesów Krajowej Izby Odwoławczej;

17)   zgłaszanie wniosku o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej;

18)   przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia, do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego, planu sposobu wykonania, w kolejnym roku, zadań określonych w pkt 7 oraz 9;

19)   przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Izby Odwoławczej, uwzględniającego problemy wynikające z jej orzecznictwa;

20)   opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego, oraz właściwej komisji Sejmu rocznego sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych, w tym w zakresie realizacji zadania, o którym mowa w pkt 6 i 7, uwzględniając w nim analizę swojej działalności;

21)   przekazywanie Komisji Europejskiej, co trzy lata, sprawozdania z monitorowania funkcjonowania systemu zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, oraz sprawozdania statystycznego dotyczącego tych zamówień;

22)   przekazywanie Komisji Europejskiej, co roku, do dnia 31 marca, wyroków Krajowej Izby Odwoławczej z roku poprzedniego dotyczących odwołań w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono unieważnienia umowy ze względu na ważny interes publiczny wraz z ich uzasadnieniem;

23)   przedstawianie stanowiska w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi między organami kontroli, o których mowa w art. 596 projektu ustawy, na wniosek organu kontroli;

24)   opiniowanie kwestionariuszy kontroli, o których mowa w art.  599 ust. 1 projektu ustawy, o ile organ kontroli zwróci się o wydanie opinii.

Nowe obowiązki Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczą wspierania zamawiających w prawidłowym przeprowadzaniu postępowania oraz wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, jakie daje im ustawa. Wyrazem tego podejścia jest m.in. nowe zadanie polegające na upowszechnianiu wiedzy o zamówieniach publicznych, w tym w zakresie informacji analitycznych dotyczących warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia w podziałach na kategorie zamówień, kryteriów oceny ofert oraz uzyskanych cen za poszczególne składowe zamówień. Ponadto, wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać wsparcie merytoryczne w zakresie regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych. W tym celu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie prowadzić w zakresie szerszym niż dotychczas doradztwo za pośrednictwem centrum telefonicznego.

Dodatkowymi zadaniami dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będą przedstawianie stanowisk w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi między organami kontroli oraz opiniowanie kwestionariuszy kontroli, o których mowa w art.  599 ust. 1 projektu ustawy, o ile organ kontroli zwróci się o wydanie opinii.

Istotnym, z punktu widzenia potencjalnych wykonawców, nowym zadaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie przygotowywanie, na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądu zamówień publicznych, katalogu przykładowych postanowień umownych naruszających art. 433 projektu ustawy, tj. przewidujących: odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; odpowiedzialność wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; możliwość ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Nowa rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ma przyczynić się do zwiększenia efektywności zamówień publicznych i praktycznego wykorzystania wiedzy o zamówieniach publicznych, w tym także wysokiego poziomu wiedzy o zamówieniach publicznych wśród zamawiających.