POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Zmiany wprowadzane w postępowaniu odwoławczym mają na celu usprawnienie przebiegu postępowania oraz zwiększenie efektywności rozstrzygnięć Izby. Do ustawy zostaną także przeniesione niektóre rozwiązania uregulowane obecnie w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.).

Przepisy ogólne

Na podstawie art. 506 projektu ustawy postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawiane w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, ma obowiązek przedłożenia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba będzie mogła żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego muszą być wnoszone z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, tj. w odpowiedniej do liczby podmiotów biorących udział w postępowaniu egzemplarzy (art. 507 projektu ustawy).

Formę, w jakiej mogą być wnoszone pisma, określa art. 508 projektu ustawy, zgodnie z którym pisma w postępowaniu odwoławczym mogą być składane w formie pisemnej (opatrzone własnoręcznym podpisem) albo formie elektronicznej (opatrzone podpisem kwalifikowanym), w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny, albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. Pisma będą mogły być składane za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zasada ta będzie dotyczyć wszystkich rodzajów pism wnoszonych w postępowaniu odwoławczym.

Wszystkie terminy związane z postępowaniem będą obliczane według przepisów prawa cywilnego a oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego będzie równoznaczne z wniesieniem go do Izby (art. 509 ust. 1-3 projektu ustawy). Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upłynie dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 509 ust. 4 projektu ustawy).

W art. 510 projektu ustawy zostanie określone kto będzie mógł być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym. Pełnomocnikiem będzie mógł być:

- adwokat lub radca prawny,

- osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Ponadto, pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, będzie mógł być również pracownik tej jednostki. Strona postępowania będzie miała zatem wybór czy ustanowić profesjonalnego pełnomocnika, czy inną osobę, która ma ją reprezentować przed KIO.

Zgodnie z art. 511 projektu ustawy pełnomocnik będzie obowiązany, przy pierwszej czynności przed Prezesem Izby lub przed Izbą, dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla stron i uczestników postępowania, chyba, że odpis pełnomocnictwa został doręczony przez pełnomocnika bezpośrednio stronie i uczestnikowi postępowania. Adwokat i radca prawny będą mogli - podobnie jak w innych rodzajach postępowań - sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli braki w zakresie pełnomocnictwa albo w składzie właściwych organów dają się uzupełnić, Izba wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. Izba będzie mogła także dopuścić tymczasowo do czynności osobę niemogącą przedstawić pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że przed upływem wyznaczonego terminu braki będą uzupełnione, a czynności zatwierdzone przez powołaną do tego osobę. Podobne rozwiązanie obowiązuje na gruncie postępowania cywilnego.

Członkowie Izby, podobnie jak obecnie, będą obowiązani zachować poufność informacji niejawnych lub innych informacji zawartych w dokumentach przekazanych przez strony i uczestników postępowania oraz przystępujących do postępowania odwoławczego i działają w postępowaniu odwoławczym zgodnie z interesami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 512 projektu ustawy).

W projekcie ustawy zrezygnowano z odesłania do odpowiedniego stosowania do postępowania odwoławczego przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), o ile ustawa nie stanowi inaczej. Regulacja dotycząca postępowania przed KIO będzie autonomiczna i zbliżona do postępowania przed sądem powszechnym. Odwoływanie się zatem do reguł postępowania arbitrażowego nie jest celowe.

Odwołanie

Przedmiotem odwołania, zgodnie z art. 513 projektu ustawy, będzie mogła być niezgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, konkursie, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jednocześnie, należy zauważyć, że w odniesieniu do zamówień, o których mowa w art. 12 ust. 2 projektu ustawy, art. 513 projektu ustawy obejmuje swą treścią wyłączenie możliwości wnoszenia przez wykonawców odwołań w zakresie przepisów wyłączonych ze stosowania w danym zamówieniu na podstawie art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przedmiotowa regulacja pozostawia zatem decyzję o koniecznym zakresie wyłączenia jedynie podmiotowi korzystającemu z tego uprawnienia, bez możliwości wzruszenia tej decyzji przez wykonawcę. A contrario regulacja umożliwia składanie odwołań w zakresie niewyłączonym.

Odwołanie nie przysługuje natomiast na działania, jak i zaniechania zamawiającego podejmowane poza postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem odwołania nie może być np. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosownie bowiem do definicji postępowania o udzielenie zamówienia zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest skutkiem przeprowadzonego postępowania.

Odwołanie przysługuje tylko od dokonania czynności lub zaniechania dokonania czynności wbrew przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Omawiany środek ochrony prawnej nie przysługuje, jeżeli wykonawca czy uczestnik konkursu opiera odwołanie jedynie na naruszeniu przepisów innych niż ustawa – Prawo zamówień publicznych lub akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Powyższe wiąże się z kognicją Izby i sądu okręgowego rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby, która ograniczona jest do spraw wskazanych w ustawie.

Wobec czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty uprawnionym do wniesienia odwołania jest ten wykonawca, którego czynność dotyczy, a nie każdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu.

Odwołanie można także wnieść w przypadku niezgodnego z ustawą ustalenia przez zamawiającego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Terminy wnoszenia odwołania zostaną uregulowane, analogicznie do aktualnie obowiązujących regulacji. W związku z tym odwołanie będzie wnoszone:

1)     w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni od dnia wysłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pierwszym przypadku;

2)     w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni od dnia wysłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony pierwszym przypadku (art. 515 ust. 1 projektu ustawy).

Odwołanie, którego przedmiotem będzie treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub treść dokumentów zamówienia, będzie wnoszone w terminie:

1)     10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2)   5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne (art. 515 ust. 2 projektu ustawy).

W przypadkach innych odwołanie będzie wnoszone w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2)   5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne (art. 515 ust. 3 projektu ustawy).

W przypadku gdy zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie będzie wnoszone nie później niż w terminie:

1)     15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2)     6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3)     1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Do ustawy zostanie wprowadzony przepis określający, co powinno zawierać odwołanie (art. 516 ust. 1 pkt 1-10 projektu ustawy). W odwołaniu powinno zostać podane:

1)     imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub siedziba, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2)     nazwa i siedziba zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3)   numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku;

4)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5)   określenie przedmiotu zamówienia;

6)   wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7)   wskazanie czynności lub zaniechania zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

8)   zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9)     żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

Odwołanie powinno ponadto zawierać podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli (art. 516 ust. 1 pkt 11 i 12 projektu ustawy) oraz wykaz załączników, tj. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

Rozpoznaniu będą podlegać odwołania niezawierające braków formalnych oraz prawidłowo opłacone (art. 517 ust. 1 projektu ustawy).

Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę (art. 518 ust. 2 projektu ustawy).

Błędy formalne oraz nieprawidłowa opłata mogą być sanowane. W przypadku gdy odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, braku pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego, pod rygorem zwrócenia odwołania, do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania (art. 518 ust. 1 projektu ustawy).

Prezes Izby ma obowiązek pouczyć w wezwaniu, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.

Wpis od odwołania powinien być uiszczony najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania. Odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania (art. 518 ust. 4 projektu ustawy). Wprowadzenie możliwości dołączenia uzupełniającego dowodu uiszczenia wpisu ma na celu zwiększenie elastyczności w dokonywaniu uzupełnień w zakresie opłat. Dotychczas art. 187 ust. 2 ustawy Pzp nakazywał dołączenie dowodu uiszczenia wpisu wyłącznie do odwołania.

Odwołanie zwraca się, w formie postanowienia, gdy nie zostanie ono prawidłowo opłacone (art. 519 ust. 1 projektu ustawy).

Do czasu zamknięcia rozprawy odwołujący może cofnąć odwołanie (art. 520 ust. 1 projektu ustawy). Wówczas, zwrócone albo cofnięte odwołanie nie wywoła żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania (art. 519 ust. 2 oraz art. 520 ust. 2 projektu ustawy).

Odpowiedź na odwołanie

Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zamawiający będzie mógł wnieść odpowiedź na odwołanie. W odpowiedzi na odwołanie powinno znaleźć się ustosunkowanie do treści odwołania, twierdzenia i dowody na uzasadnienie wniosków zamawiającego lub w celu odparcia wniosków i twierdzeń powołanych w odwołaniu (art. 521 projektu ustawy).

Izba może umorzyć postępowanie, gdy zamawiający w całości uwzględni zarzuty podniesione w odwołaniu, na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem przedstawionym w odwołaniu (art. 522 ust. 1 projektu ustawy).

Gdy uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu w przedmiocie uwzględnienia w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (art.  522 ust. 2 projektu ustawy).

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. Także w takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów (art. 522 ust. 3 projektu ustawy).

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej tych zarzutów, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia tych zarzutów. W takim przypadku Izba rozpoznaje pozostałe zarzuty odwołania. Zamawiający natomiast wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów (art. 522 ust. 4 projektu ustawy).

Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, może – na podstawie art. 523 ust. 1 projektu ustawy – wnieść, na piśmie, elektronicznie albo ustnie, sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Gdy uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie (art. 523 ust. 2 projektu ustawy).

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Zamawiający ma obowiązek przekazania niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopii odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniany dokument zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego (art. 524 projektu ustawy).

Wykonawca, zgodnie z art. 525 projektu ustawy, może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia wykonawcy doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy, który wniósł odwołanie (art. 525 ust. 4 projektu ustawy).

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego (art. 525 ust. 6 projektu ustawy).

Zamawiający lub odwołujący mają prawo zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba nie rozpoznaje opozycji zgłoszonej po otwarciu rozprawy, w szczególności uchybienie terminowi do wniesienia opozycji nie wymaga odrzucenia jej przez izbę. Opozycja wniesiona po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec uczestnika postępowania, którego dotyczy.

W przedmiocie uwzględnienia lub oddalenia opozycji Izba wydaje postanowienie, na które nie służy skarga do sądu (art. 526 ust. 3 projektu ustawy).

Izba uwzględni opozycję, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym przypadku Izba oddala opozycję.

Na postanowienie Izby o przedmiocie zgłoszonej opozycji nie przysługuje skarga do sądu (art. 526 ust. 4 projektu ustawy).

Skorzystanie ze środków ochrony prawnej nie jest dopuszczalne wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo w wyniku uwzględnienia zarzutów odwołania w całości albo niewniesienia sprzeciwu przez przystępującego do postępowania odwoławczego.

Odrzucenie odwołania

Odwołanie podlega odrzuceniu, jeżeli Izba stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy, odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie, odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się, odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu lub odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania (art. 528 projektu ustawy).

Odrzucenie odwołania może nastąpić na posiedzeniu niejawnym, przy czym jeśli będzie to konieczne, Izba może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych (art. 529 projektu ustawy).

Jeśli nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba skieruje sprawę na rozprawę (art. 530 projektu ustawy).

Dowody

W ustawie w art. 531-543 kompleksowo zostaną uregulowane kwestie związane z dowodami w postępowaniu odwoławczym. Rozwiązania przyjęte w ustawie w przeważającej większości są zbieżne z rozwiązaniami znanymi w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych.

Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, przy czym fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. Nie wymagają dowodu również fakty znane Izbie z urzędu, jednakże Izba powinna na rozprawie zwrócić na nie uwagę stronom i uczestnikom postępowania. Nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

Gdy strona nie wypowie się co do stwierdzeń strony przeciwnej o faktach, Izba, mając na uwadze wynik całej rozprawy, może uznać te fakty za przyznane.

Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Izba może jednak z urzędu dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

Dowody mogą być przedstawiane aż do zamknięcia rozprawy (art. 535 projektu ustawy).

Skład orzekający może zobowiązać strony oraz uczestników postępowania odwoławczego do przedstawienia dokumentów lub innych dowodów istotnych do rozstrzygnięcia odwołania.

Utrzymana zostanie reguła odnosząca się do ciężaru dowodu, w zakresie rażąco niskiej ceny w ofercie. Ciężar dowodu co do tej okoliczności spoczywa na:

1)     wykonawcy, który złożył ofertę, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;

2)     zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.

Dowodami mogą być w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron (art. 538 projektu ustawy).

Izba - analogicznie jak w postępowaniu cywilnym - może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych albo biegłego ad hoc, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Izba będzie mogła zwrócić się o opinię także do odpowiedniego podmiotu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Tym samym opinie specjalistyczne będą mogły wydawać także instytutu i inne jednostki prowadzące działalność badawczą i naukową.

Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.).

Skład orzekający powołując biegłego określa przedmiot opinii biegłego i wskazuje dokumentację niezbędną do sporządzenia opinii oraz odracza rozprawę do czasu sporządzenie przez biegłego opinii. Biegły sporządza opinię na piśmie.

Jeśli biegły przy sporządzaniu opinii ma zapoznać się z informacjami niejawnymi, biegłym może być tylko osoba posiadająca dostęp do informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Gwarantuje to ochronę informacji niejawnych.

Prezes Izby określa termin sporządzenia opinii oraz wykonuje czynności organizacyjne wynikające z powołania biegłego, w szczególności przekazuje biegłemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia o powołaniu biegłego oraz kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentację postępowania w postaci elektronicznej, niezbędne do sporządzenia opinii, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu z rozprawy, w toku której zapadło postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

Po sporządzeniu opinii przez biegłego skład orzekający w uzgodnieniu z Prezesem Izby wyznacza termin odroczonej rozprawy i zawiadamia o nim strony oraz uczestników postępowania odwoławczego.

Prezes Izby, przed wyznaczeniem terminu odroczonej rozprawy, przesyła stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opinii biegłego.

Od biegłego można zażądać obecności na rozprawie w celu złożenia ustnej opinii uzupełniającej.

Świadek składa zeznania pod rygorem odpowiedzialności karanej za składanie fałszywych zeznań. Przed przystąpieniem do odebrania zeznań, należy pouczyć świadka o odpowiedzialności karnej (art. 540 projektu ustawy).

Przeprowadzenia wnioskowanych dowodów odmawia się, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.

Wiarygodność i moc dowodów Izba ocenia według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Na tej samej podstawie Izba ocenia, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę lub uczestnika postępowania odwoławczego dowodu lub przeszkodom stawianym przez nich w jego przeprowadzeniu wbrew zobowiązaniu Izby.

W przypadku zawarcia umowy, Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.

Reguły postępowania dowodowego stwarzają gwarancje do ustalenia prawdy materialnej, stanowiących podstawę do wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

Rozpoznanie odwołania

Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby (art. 544 ust. 1 projektu ustawy). Termin ten nie ulega zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów i ma na celu zapewnienie szybkości rozpoznania sprawy.

Jeżeli odwołania zostały złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności i zaniechań zamawiającego, Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę,

Zasadą jest, że Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, której termin wyznacza Prezes Izby (art. 544 ust. 3 i art. 545 ust. 1 projektu ustawy).

Na wniosek strony lub z urzędu Izba wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron i uczestników postępowania lub ich pełnomocników.

Odwołanie rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu odwołania może być ujawniona informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Izba może także postanowić o rozpatrzeniu odwołania na rozprawie, której jawność wyłączono w całości, jeżeli przemawia za tym ważny interes strony.

Izba na wniosek lub z urzędu może również w niezbędnym zakresie ograniczyć stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem informacji stanowiącej tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów innej niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne, Prezes Urzędu, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, mając na uwadze zapewnienie ochrony informacji niejawnych, wskazuje miejsce rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Rozprawa

Rozprawa, zgodnie z art. 548 projektu ustawy, odbywa się w języku polskim. Osoby, które nie znają języka polskiego biorą udział w postępowaniu korzystając z pomocy tłumacza.

Rozprawę prowadzi przewodniczący składu orzekającego Izby, w szczególności otwiera rozprawę, zarządza przerwy w rozprawie, udziela głosu stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, zadaje pytania, umożliwia zadawanie pytań członkom składu orzekającego Izby, podaje brzmienie zapisów do protokołu oraz zamyka rozprawę i ogłasza orzeczenie. Zapewnia to sprawność przebiegu rozprawy.

Po otwarciu rozprawy przewodniczący składu orzekającego Izby sprawdza, czy strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie rozprawy oraz czy osoby reprezentujące strony oraz uczestników postępowania są uprawnione do występowania w ich imieniu (art. 549 ust. 2 projektu ustawy).

W przypadku niestawiennictwa strony lub uczestnika postępowania odwoławczego na rozprawie i braku dowodu skutecznego doręczenia zawiadomienia o terminie rozprawy, przewodniczący składu orzekającego Izby odracza rozprawę i wyznacza, w uzgodnieniu z Prezesem Izby, nowy termin rozprawy.

Niestawiennictwo strony oraz uczestnika postępowania odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania odwołania (art. 549 ust. 4 projektu ustawy).

Rozprawę można odroczyć w celu przeprowadzenia dowodów, których nie można było przeprowadzić w wyznaczonym terminie, albo z innych ważnych przyczyn. Skład orzekający będzie miał obwiązek wyznaczenia nowego terminu rozprawy.

Przewodniczący składu orzekającego ma obowiązek pouczyć strony oraz uczestników postępowania odwoławczego o obowiązku stawienia się w nowym terminie bez osobnego zawiadomienia. Nieobecne na rozprawie strony oraz uczestników postępowania odwoławczego zawiadamia się o nowym terminie.

Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania (art. 551 projektu ustawy).

Orzeczenia Izby

Postępowanie kończy wydanie wyroku uwzględniającego albo oddalającego odwołanie. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie stanowi przeszkody do ogłoszenia orzeczenia (art. 552 i art. 558 projektu ustawy).

Podstawę do wydania stanowi stan rzeczy ustalony w toku postępowania odwoławczego. Izba może orzekać jedynie co do zarzutów, które były zawarte w odwołaniu.

Wyrok może być wydany wyłącznie przez skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie odwoławcze.

W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać przewodniczący składu orzekającego Izby albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu orzekającego Izby.

Odwołanie uwzględnia się w całości lub w części, gdy naruszenie przepisów ustawy, miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców, oraz w przypadku niezgodności projektowanego postanowienia umowy z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy. W przypadku uwzględnienia odwołania w części w sentencji wyroku Izba wskazuje, które zarzuty uznała za uzasadnione, oraz które uznała za nieuzasadnione.

Uwzględniając odwołanie, Izba może:

1)     jeżeli umowa nie została zawarta: - nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego lub, nakazać zamianę projektowanego postanowienia umowy albo jego usunięcie, jeżeli jest niezgodne z przepisami ustawy, albo

2)     jeżeli umowa została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 457 ust. 1 projektu ustawy:

a)     unieważnić umowę, albo

b)     unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, albo

c)     nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, albo

3)     jeżeli umowa została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.

Izba ma obowiązek uwzględnić wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia umowy lub jej postanowienia (art. 554 ust. 4 projektu ustawy).

Ważnego interesu publicznego nie stanowi interes gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.

Izba nie jest uprawniona do nakazania zawarcia umowy lub wprowadzenia do umowy postanowienia o określonej treści.

Izba nie może unieważnić umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne zagrożenie dla szerszego programu obrony i bezpieczeństwa niezbędnego ze względu na interesy związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku połączenia postępowań może zostać wydany łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.

W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba ma obowiązek rozstrzygnąć o kosztach postępowania odwoławczego.

Uzasadnienie orzeczenia sporządza się z urzędu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia (art. 559 ust. 1 projektu ustawy). Jest to termin instrukcyjny.

Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia.

Izba może sprostować na wniosek strony lub uczestnika postępowania odwoławczego lub z urzędu, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczący składu orzekającego Izby umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu. Odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu doręcza się stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom niezwłocznie.

Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio (art. 562 ust. 1 projektu ustawy).

O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby (art. 562 ust. 2 projektu ustawy).

Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności (art. 562 ust. 3 projektu ustawy).

Sankcje w postaci kary finansowej nakładanej przez Krajową Izbę Odwoławczą (sąd okręgowy) pozostaną bez zmian. Regulacje w tym zakresie zostaną umieszczone w art. 563-567 projektu ustawy.

Kara finansowa nakładana jest w dwóch wysokościach – do 10% i do 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie.

Kara finansowa w wysokości do 10% wynagrodzenia wykonawcy stanowi karę alternatywną wobec unieważnienia umowy. Dlatego też Izba albo sąd nakłada ją wyłącznie w przypadku, gdy:

1)     odwołanie zostało uwzględnione oraz

2)     zamawiający zawarł umowę w okolicznościach stanowiących kwalifikowane naruszenie przepisów ustawy skutkujące unieważnieniem umowy.

Kara finansowa jako alternatywa wobec unieważnienia umowy nakładana jest wyłącznie wówczas, gdy umowa zostaje unieważniona w zakresie zobowiązań niewykonanych, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, utrzymanie umowy leży w ważnym interesie publicznym, a nie orzeczono o skróceniu okresu jej obowiązywania.

Przy ustaleniu wymiaru kary Izba bierze pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia, za które kara jest nakładana oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy.

Kara finansowa w wysokości 5% wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie jest obligatoryjna w przypadku, gdy zamawiający naruszy zakaz zawarcia umowy przed upływem okresu zawieszenia (standstill) określonym w ustawie. W praktyce zatem Izba będzie zobligowana do nałożenia kary finansowej w przypadku, gdy stwierdzi, iż zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania terminów określonych w ustawie, pomimo iż odwołanie wykonawcy nie będzie zasługiwało na uwzględnienie. Przy ustaleniu wysokości kary Izba albo sąd weźmie pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.

Instytucji kary finansowej nakładanej orzeczeniem przez Izbę nie należy utożsamiać z karą pieniężną nakładaną przez Prezesa UZP w drodze decyzji administracyjnej. Poza samym trybem nałożenia kary obie te instytucje w sposób zasadniczy różnią się przesłankami. W przypadku, kiedy Prezes UZP stwierdzi, że w związku z tym samym naruszeniem Izba lub sąd nałożyli karę na zamawiającego sam już kary nie nakłada.

Zamawiający, na którego została nałożona kara finansowa ma obowiązek jej uiszczenia w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu. Orzeczenie Izby staje się prawomocne z chwilą upływu terminu do wniesienia skargi, gdy jej nie wniesiono lub wydania przez sąd - w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby - wyroku oddalającego skargę. Wyrok sądu jest prawomocny z dniem jego wydania. Jeżeli kara nie zostanie uiszczona w ww. terminie podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przy czym nie pobiera się odsetek od kary uiszczonej nieterminowo.

Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.

Obligatoryjny wymóg umorzenia postępowania odwoławczego zaktualizuje się, w przypadku cofnięcia odwołania, stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne lub uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w całości (art. 568 projektu ustawy).

Protokół

W art. 569-572 projektu ustawy zostaną uregulowane kwestie protokołowania czynności Izby. Wszystkie posiedzenia jawne są protokołowane. Protokół sporządza się także z ogłoszenia wyroku albo postanowienia wydanego po zamknięciu posiedzenia niejawnego z udziałem stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych.

Protokół ma na celu utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego składu orzekającego Izby.

Gdy ze względów technicznych utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest możliwe, protokół jest sporządzany wyłącznie pisemnie.

Protokół sporządzony pisemnie zawiera:

1)     oznaczenie miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska członków składu orzekającego Izby, protokolanta, stron i uczestników postępowania, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmiankę co do jawności;

2)     przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski i twierdzenia stron i uczestników postępowania, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone;

3)     czynności stron i uczestników postępowania mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli przebiegu posiedzenia jawnego nie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, protokół sporządzony pisemnie zawiera, oprócz danych i ww. okoliczności wnioski oraz twierdzenia stron i uczestników postępowania oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia.

Protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk protokolant podpisuje podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację osoby protokolanta oraz rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany protokołu.

Protokół sporządzony pisemnie podpisują przewodniczący składu orzekającego Izby i protokolant.

Na wniosek lub z urzędu można dokonać sprostowania protokołu. O dokonaniu sprostowania należy zrobić wzmiankę w protokole.

Na odmowę sprostowania protokołu nie przysługuje skarga.

Koszty postępowania odwoławczego

W art. 573-576  projektu ustawy, umieszczone zostaną szczegółowy związane z rozliczeniem kosztów postępowania odwoławczego. Kosztami postępowania odwoławczego są wpis i uzasadnione koszty postępowania odwoławczego. Strony oraz uczestnik postępowania wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Wniosek dotyczący kosztów postępowania odwoławczego strona, wnoszący sprzeciw lub ich pełnomocnicy mogą złożyć aż do czasu zamknięcia rozprawy.

Szczegółowe regulacje dotyczące kosztów zostaną określone w akcie wykonawczym do ustawy. W art. 576 projektu ustawy wprowadza się upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do określenia , w drodze rozporządzenia, wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, oraz biorąc pod uwagę dostępne formy jego uiszczenia, oraz do określenia szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego objętych wpisem oraz uzasadnionymi kosztami stron tego postępowania, a także sposób i tryb ich rozliczania, mając na uwadze zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony oraz treść orzeczenia wydanego przez Izbę.