POMOCNICZE DZIAŁANIA ZAKUPOWE

Zgodnie z art. 37 ustawy, tak jak w dotychczas obowiązującym stanie prawnym, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz organizuje konkurs.

Zamawiający może przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia albo konkurs samodzielnie, ale może również powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub organizację konkursu w ramach pomocniczych działań zakupowych własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

W ślad za definicją zawartą w art. 2 pkt 15 dyrektywy klasycznej oraz art. 2 pkt 13 dyrektywy sektorowej, ustawa definiuje pomocnicze działania zakupowe, wskazując, że polegają one na zapewnieniu zamawiającemu wsparcia w związku z udzielaniem zamówienia lub przeprowadzaniem konkursu, w szczególności przez:

1)     zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych;

2)     doradztwo dotyczące planowania, przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz konkursu;

3)     przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia lub

4)      przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiającego.

Podmioty albo jednostki, którym zamawiający powierzył przeprowadzanie takiego postępowania w imieniu i na rzecz zamawiającego działają jako pełnomocnicy zamawiającego.