POLITYKA ZAKUPOWA
PLANY POSTĘPOWAŃ

Dotychczas Polityka zakupowa państwa nie była przedmiotem regulacji ustawy Pzp. Koncepcja Prawa zamówień publicznych, jako jeden z głównych celów wskazała stworzenie warunków do realizacji celów Polityki zakupowej państwa, co zrealizowano w formie przepisów niniejszego rozdziału. Dokument Polityki zakupowej państwa należy rozumieć jako ukierunkowanie zakupów na innowacyjne i zrównoważone produkty i usługi dostarczane instytucjom publicznym. Z perspektywy strategicznej, Polityka zakupowa państwa opiera się na potrzebie wdrożenia inteligentnego modelu zarządzania zakupami w ramach realizowanych zamówień publicznych z uwzględnieniem aspektów normalizacyjnych, środowiskowych (koszt cyklu życia produktu), społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz upowszechnienia dobrych praktyk i narzędzi zakupowych. Polityka zakupowa państwa stanowi tym samym średniookresową strategię wydawaną raz na 4 lata (art. 21 projektu ustawy), która nakreśla program działań wykonawczych wraz z instrumentami do jego realizacji. Ponadto Polityka zakupowa państwa powinna być opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju.

W ramach niniejszego rozdziału nałożono na ministra właściwego do spraw gospodarki dodatkowe obowiązki. Pierwsze z nich polega na przygotowaniu projektu Polityki zakupowej państwa oraz inicjatywie uchwałodawczej w tym zakresie. Drugim obowiązkiem jest ciągła koordynacja realizacja Polityki zakupowej państwa.

W związku z Polityką zakupową państwa dodatkowy obowiązek nałożono na zamawiających będących centralnymi organami administracji rządowej. Podmioty te zobowiązane zostały do sporządzenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodnej z polityką zakupową państwa. W strategii określone zostaną zamówienia o charakterze kluczowym dla realizacji Polityki zakupowej państwa (art. 22 projektu ustawy).

Dodatkowo zamawiający mają obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień. Obowiązek ten był już ujęty w dotychczasowej ustawie Pzp. Niniejsza ustawa dodaje obowiązek aktualizacji tego planu (art. 23 projektu ustawy).