OTWARCIE OFERT

            Stosownie do art. 221 projektu ustawy, analogicznie jak w dotychczasowym stanie prawnym, zamawiający ma zagwarantować, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

Zgodnie z art. 222 projektu ustawy, otwarcie ofert ma następować niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Takie rozwiązanie, zwłaszcza w odniesieniu do ofert przekazywanych za pomocą systemu teleinformatycznego pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych problemów związanych z błędami systemowymi i pomijania przy otwarciu tych ofert, które zostały zarejestrowane w systemie teleinformatycznym zamawiającego w terminie składania ofert, ale z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy nie mogły być odczytane lub zlokalizowane przez zamawiającego w tym terminie. Dodatkowo ustawa przewiduje, że jeżeli dochodzi do awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, i awaria ta powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Stosując zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien w tych przypadkach na bieżąco informować wykonawców o zaistniałych problemach, a także o przewidywanym terminie otwarcia ofert zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ustawa nie wymaga od zamawiającego, tak jak ma to miejsce w dotychczasowym stanie prawnym, publicznego otwarcia ofert, ale również nie wyłącza takiej możliwości. Otwarcie ofert oznacza możliwość zapoznania się osób upoważnionych po stronie zamawiającego z treścią ofert. Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający będzie podawał na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. Natomiast bezpośrednio po otwarciu ofert zamawiający będzie udostępniał na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o firmach albo imionach i nazwiskach oraz odpowiednio siedzibach w przypadku firm, miejscach prowadzenia działalności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Nie podaje się informacji o cenach albo kosztach ofertowych, w przypadku ofert, które nie są ofertami ostatecznymi.