OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zagadnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia uregulowane dotychczas w art. 29-31 ustawy Pzp znalazły odzwierciedlenie w przepisach art. 99-103 ustawy. W projekcie ustawy postanowiono zachować dotychczas obowiązującą i ugruntowaną w doktrynie terminologię i instytucje związane z opisem przedmiotu zamówienia. Nowym rozwiązaniem względem regulacji dotychczasowej jest syntetyczne uregulowanie zagadnienia.

Doprecyzowano w nowej ustawie normy dotyczące, m.in.: (1) reguły, co do sposobu dokonywania opisu, (2) zakazu dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w tym przy użyciu „nazw własnych”, (3) oznakowania, czy (4) uwzględnienia w opisie potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podobnie jak w dotychczas obowiązujących przepisach ustawy Pzp, projekt ustawy wprowadza wymagania, zgodnie z którymi opis przedmiotu zamówienia publicznego nie powinien tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia tego postępowania na konkurencję. W związku z powyższym przedmiot zamówienia publicznego powinien być opisany w taki sposób, aby uniknąć sztucznego zawężania konkurencji przez wymagania, które faworyzują konkretnego wykonawcę lub konkretny produkt lub usługę.

Zasadniczo bez zmian określono sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia; dopuszczalny jest opis funkcjonalny, opis sporządzony w oparciu o normy lub opis łączący cechy obu tych modeli. W przypadku opisu z zastosowaniem norm (ale także innych zewnętrznych specyfikacji technicznych) określających wymagane cechy materiałów, produktów lub usług – zamawiający odsyła do nich w opisie przedmiotu zamówienia. Takie istniejące opracowania, do których zamawiający się odwołuje także stanowią dokumenty zamówienia, o których mowa w słowniczku z art. 7. Odesłanie powoduje, że stają się one elementem oświadczenia zamawiającego, nawet bez konieczności powtórzenia ich treści w dokumentacji przetargowej.

Proponuje się zachowanie dotychczas obowiązującej regulacji, zgodnie z którą przedmiot zamówienia publicznego na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego przepisu upoważniającego.