OGŁOSZENIA

Zasady dotyczące publikacji ogłoszeń, określone w dziale II rozdziale 1 oddziale 2 ustawy, będą miały zastosowanie do zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile będą przekazywane przez zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Przepisy te są odzwierciedleniem regulacji unijnych.

Do ogłoszeń dotyczących zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w tym dotyczących zamówień klasycznych, zastosowanie będą miały standardowe formularze ogłoszeń określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.). W związku z tym, projekt ustawy nie zawiera zakresu treściowego formularzy ogłoszeń, ale odsyła do rozporządzenia Komisji określającego tego rodzaju standardowe formularze, stanowiące załączniki do rozporządzenia Komisji. Tak jak dotychczas zamawiający będzie przekazywał ogłoszenia wyłącznie zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, ustanowionymi przez Komisję Europejską, dostępnymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy klasycznej.

Projekt ustawy wprowadza jednocześnie wymóg udostępniania przez zamawiającego ogłoszeń o wartości równej lub przekraczającej progi unijne na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a nie jak dotychczas w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Zamawiający będzie mógł dodatkowo udostępnić ogłoszenie w innym miejscu niż na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Należy przy tym wyjaśnić, że zgodnie z projektem ustawy zamawiający będzie udostępniał (a nie zamieszczał) treść publikowanego ogłoszenia, wskazując przykładowo jego link lub załączając treść ogłoszenia. W związku z tym w nowej ustawie rezygnuje się z regulacji określających treść ogłoszenia dotyczącego zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, publikowanego na poziomie krajowym (por.: art. 41, art. 48, art. 60c, art. 73b ustawy Pzp).

W projekcie ustawy w art. 90 ust. 3 wprowadzono regulację wskazującą na ograniczenia co do zakresu dopuszczalnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z którą „w przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256”.

Powyższa regulacja jest odzwierciedleniem motywu 81 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu „(…) nie powinny być na tyle istotne, by umożliwić dopuszczenie innych kandydatów niż kandydaci pierwotnie zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem o udzielenie zamówienia dodatkowych uczestników. Taki przypadek wystąpiłby w sytuacji, gdy wprowadzane modyfikacje istotnie zmieniają charakter zamówienia lub umowy ramowej w porównaniu z charakterem pierwotnie określonym w dokumentach zamówienia (…)”.

W związku z powyższym za niedopuszczalną zmianę należy uznać w szczególności zwiększenie zakresu zamówienia, np. dodanie części zamówienia (tzw. pakietu), zmianę rodzaju zamówienia (np. z dostawy na usługi), zmiana charakteru zamówienia (np. z leasingu na sprzedaż).

W takich przypadkach nie będzie możliwe dokonanie zmian i przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie mógł jednak unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, a następnie wszcząć nowe. Zgodnie z nową podstawą do unieważnienia postępowania zawartą w art. 256 projektu ustawy, zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dotyczy trybów kilkuetapowych) albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Należy przy tym zauważyć, że w formularzu ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji (załącznik XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011) wyraźnie wskazuje się, że jeżeli „sprostowanie lub modyfikacja ogłoszeń prowadzi do znaczącej zmiany warunków konkurencji, konieczne jest przedłużenie początkowo przewidzianych terminów lub wszczęcie nowego postępowania”.