NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA
ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

W projekcie ustawy uregulowano przesłanki zastosowania tych trybów analogicznie jak dotychczas.

W nowej ustawie proponuje się likwidację obowiązku zawiadamiania Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem (obecny art. 62 ust. 2 ustawy Pzp) oraz zamówienia z wolnej ręki (obecny art. 67 ust. 2 ustawy Pzp). W związku z tym proponuje się w projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych uchylenie w art. 17 w ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.) jednego z czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W projekcie ustawy nie dookreśla się szczegółów postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki, pozwalając zamawiającemu samodzielne decydować o przebiegu postępowania. Takie rozwiązanie jest zgodne również z przepisami dyrektyw, które nie zawierają przepisów określających sposób postępowania w tych trybach.

Proponuje się natomiast odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający nie będzie miał już obowiązku żądania od wykonawcy jednolitego dokumentu, gdyż zgodnie z art. 217 ust. 2 projektu ustawy, przed udzieleniem zamówienia zamawiający będzie mógł odstąpić od żądania złożenia przez wykonawcę oświadczenia u, o którym mowa w art. 125 ust. 1 projektu ustawy.

Ponadto, w przypadku udzielania zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, na podstawie art. 209 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy (tj. pilna potrzeba udzielenia zamówienia), zamawiający będzie mógł odstąpić od żądania złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 projektu ustawy. Projektuje się również, aby w przypadku zamówień udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11-14 (dotychczas art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy Pzp) zamiast informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszczane były w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy oraz ogłoszenie o wyniku postępowania, zawierające informację o udzieleniu lub unieważnieniu postępowania (art. 265 ustawy).

Doprecyzowane zostaną przesłanki skorzystania z wolnej ręki w przypadku tzw. zamówień in-house. Przesłanki skorzystania z tego trybu zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy będą musiały być spełnione przez cały okres trwania umowy zawartej w oparciu o przesłanki wskazane w ust. 1 pkt 11-14 tego artykułu. Dodatkowo zostanie wskazane, że reorganizacja działalności opisana w art. 214 ust. 6 ustawy nie będzie mogła być przeprowadzania pozornie.