KONFLIKT INTERESÓW

 Ustawa zmienia przyjęte w dotychczas obowiązujących przepisach regulacje dotyczące wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego w sytuacji, gdy nie zapewniają one bezstronności i obiektywizmu. Na wzór rozwiązań prawnych zawartych w dyrektywach europejskich ustawa posługuje się na określenie takich przypadków pojęciem konfliktu interesów. Należy przez to rozumieć każdą sytuację, w której bezstronność lub niezależność osób działających po stronie zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest lub może być postrzegana jako zagrożona z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania. Wyeksponowana została w ten sposób konieczność wyłączenia takich osób z działań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nie tylko z powodu rzeczywistego, ale również postrzeganego konfliktu interesów. Ponadto w ustawie został wskazany moment, w którym osoby występujące po stronie zamawiającego mają składać oświadczenie o braku lub istnieniu konfliktu interesów; oświadczenie o istnieniu konfliktu interesów powinno być złożone, stosownie do art. 56 ust. 5 i 6 ustawy, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jego zaistnieniu, a oświadczenie o braku istnienia takiego konfliktu nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązek złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu konfliktu interesów rozciągnięty został również na osoby udzielające zamówienia. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest bowiem czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia.