KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Analogicznie jak w dotychczas obowiązujących przepisach, ustawa w ślad za postanowieniami dyrektyw wdraża obowiązek elektronicznej komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w konkursie. Komunikacja elektroniczna sprzyja przejrzystemu procesowi udzielania zamówień i przeprowadzania konkursów, pozwalając w większym stopniu na unikanie zjawisk sprzyjających korupcji. Zapewnia również wykonawcom lepszy dostęp do zamówień publicznych i konkursów, a co za tym idzie wpływa na zwiększenie konkurencji i poprawę efektywności udzielania zamówień i rozstrzygania konkursów.

Elektroniczna komunikacja obowiązuje zarówno w odniesieniu do składania przez wykonawców ofert, wniosków, oświadczeń oraz wszelkich innych dokumentów jak i porozumiewania się w zakresie m.in. zapytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia czy konkursu, udzielania przez zamawiającego odpowiedzi na te pytania czy przekazywania komunikatów i informacji w związku z postępowaniem czy konkursem. Obowiązek komunikacji elektronicznej nie wyklucza ustnego porozumiewania się wykonawców i zamawiających w przypadku prowadzenia negocjacji lub dialogu zamawiającego z wykonawcami, oraz w odniesieniu do informacji, które nie mają istotnego znaczenia w prowadzonym postępowaniu lub konkursie (nie dotyczą np. zmian ogłoszenia, wyjaśnień dotyczących treści dokumentów zamówienia, treści wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert lub prac konkursowych), i o ile treść takiej wymiany informacji będzie udokumentowana tzn. zostanie załączona do protokołu postępowania .

Ustawa przewiduje także, w art. 63, w jakiej formie mają być składane oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, wnioski o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców oraz oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w postępowaniach lub konkursach o wartości powyżej progów unijnych (tj. pod rygorem nieważności musi to być forma elektroniczna w rozumieniu Kodeksu cywilnego). W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu o wartości niższej niż wartość właściwa dla progów unijnych, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie i oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji , o którym mowa w art. 125 ust. 1, będą składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).

W sytuacjach określonych w art. 65 ustawy, takich jak wyspecjalizowany charakter zamówienia, który wymagałby użycia równie specjalistycznych narzędzi i urządzeń czy wówczas, gdy jest wymagane przedstawienie modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czy ze względu na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych zamawiający, podobnie jak w dotychczasowym stanie prawnym, będzie mógł odstąpić od użycia środków komunikacji elektronicznej. W takiej sytuacji wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferta, praca konkursowa lub ich części, będą mogły być przekazywane w postaci innej niż elektroniczna na zasadach określonych w dokumentach zamówienia, także w innej postaci niż papierowa np. na nośniku elektronicznym, przy czym  wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosek o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców, oferty, lub odpowiednio ich części, mają być składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a więc wyłącznie w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem.

Warunki zachowania elektronicznej formy są określone w art. 781 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na takich samych zasadach jak dotychczas, w art. 66 ustawy, zostało przewidziane, że zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawców komunikacji przy użyciu narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne. W szczególności sytuacja taka może dotyczyć składania ofert lub prac konkursowych przygotowywanych przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczących wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej powinny być, stosownie do art. 67 ustawy, zamieszczone w ogłoszeniu lub w dokumencie zamówienia rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs.

Z uwagi na fakt, że kwestie związane z elektronizacją sytemu zamówień publicznych wymagają wprowadzenia szczegółowych regulacji o charakterze technicznym proponuje się uregulowanie tych kwestii w rozporządzeniu. W celu doprecyzowania technicznych i praktycznych aspektów związanych z elektronizacją proponuje się rozszerzenie zakresu delegacji do wydania rozporządzenia dotyczącego wymagań technicznych dla środków komunikacji elektronicznej oraz sposobu sporządzania dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów.