KOMITET DS. KONTROLI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Urzeczywistnieniem zasady współdziałania organów kontroli w nowym prawie zamówień publicznych jest powołanie Komitetu ds. kontroli w zamówieniach publicznych, czyli forum współpracy wszystkich instytucji kontrolujących zamówienia, zarówno związanych z krajowymi środkami, jak i pochodzącymi z UE. Zadania komitetu opisuje art. 494 projektu ustawy.

Komitet działać będzie przy ministrze właściwym do spraw gospodarki, (art. 493 ust. 1 projektu ustawy). Komitet będzie formułował własne wnioski, oparte na dyskusji wszystkich organów kontroli (art. 495 projektu ustawy), tj.:

1)     Przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów,

2)     przedstawicieli instytucji systemu zamówień publicznych (Prezes UZP, KIO, UOKIK),

3)     przedstawicieli głównych instytucji kontrolnych państwa (NIK, RIO),

4)     przedstawicieli instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych.

Komitet będzie podejmował rozstrzygnięcia w formie uchwał podejmowanych większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy wyznaczonych członków (art. 497 ust. 1 i 2 projektu ustawy). Uchwały będą podejmowane na posiedzeniach z możliwością głosowania ich w trybie obiegowym. Decydujący głos w przypadku równej liczny głosów przypadałby przewodniczącemu Komitetu, wyznaczanemu przez ministra właściwego do spraw gospodarki spośród pracowników urzędu obsługującego tego ministra. Przewodniczący będzie miał również prawo tworzenia zespołów roboczych do poszczególnych spraw. Będzie zobowiązany do przedkładania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki informacji z działalności Komitetu za każdy rok.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi w drodze zarządzenia regulamin pracy Komitetu (art. 497 ust. 6 projektu ustawy).

Zadania Komitetu i jego działania nie mają na celu ograniczanie kompetencji poszczególnych instytucji, ale stworzenie pola do wymiany doświadczeń, współpracy i wskazywania na problemy poszczególnych instytucji, z wykorzystaniem również wiedzy zgromadzonej przez każdą z nich. Zadania Komitetu będą polegały na:

1)     monitorowaniu i analizie działalności organów kontroli administracji publicznej, o których mowa w art. 596 ust. 2 projektu ustawy, w zakresie kontroli legalności udzielania zamówień publicznych, w tym dokonywaniu analizy przypadków, w których działania organów kontroli ujawniły nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów o zamówieniach publicznych, a także rozbieżności w stosowaniu lub rozumieniu tych przepisów, oraz przygotowywanie wniosków z tej analizy;

2)     zapewnieniu możliwości współpracy organów, o których mowa w art. 596 w zakresie prowadzonych kontroli;

3)     proponowaniu działań, w tym działań zapobiegawczych, odpowiadających wnioskom z ww. analizy;

4)   występowaniu do Prezesa UZP o przeprowadzanie szkolenia dla instytucji kontrolnych, wydanie opinii lub podjęcie innych działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego i jednolitego rozumienia przepisów o zamówieniach publicznych;

5)     proponowaniu rozwiązań w zakresie zmian w systemie kontroli zamówień publicznych, w tym w polityce zakupowej państwa;

6)   proponowaniu na wniosek jednego z organów treści stanowiska w zakresie zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;

7)   propagowaniu dobrych praktyk w zakresie standardów kontroli zamówień publicznych;

8)   współpraca w sprawach związanych z rozwojem systemu kontroli zamówień publicznych z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi.