KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA

Zadania i ustrój Krajowej Izby Odwoławczej

Krajowa Izba Odwoławcza (Izba) utrzyma swoje dotychczasowe uprawnienia. Art. 473 projektu ustawy zakłada, że Izba będzie organem właściwym w trzech rodzajach spraw:

1)     rozpoznawania odwołań na czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, konkursie, systemie kwalifikowania wykonawców, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zaniechanie udzielenia zamówienia na podstawie ustawy, mimo, że zamawiający był do tego obowiązany (pkt 1);

2)     rozpoznawania wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o których mowa w art. 578 projektu ustawy (pkt 2);

3)     podejmowania uchwał zawierających opinię do zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli uprzedniej oraz kontroli doraźnej (pkt 3).

Tak jak dotychczas, obsługę organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby zapewni Urząd Zamówień Publicznych (art. 473 ust. 2 projektu ustawy).

Skład Izby nie ulegnie zmianie. W art. 474 ust. 1 projektu ustawy przewidziano, że Izba może składać się, tak jak obecnie, z nie więcej niż 100 członków, powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki spośród osób spełniających wymagania, wymienione w art. 474 ust. 2 projektu ustawy, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na podstawie art. 474 ust. 2 projektu ustawy, modyfikacji ulegną niektóre wymagania jakie musi spełniać członek Izby. Zgodnie z tym przepisem niezbędne będzie:

1)   posiadanie obywatelstwa polskiego;

2)   posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego;

3)   złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego adwokackiego, radcowskiego lub notarialnego, lub zajmowanie stanowiska sędziego lub prokuratora, lub posiadanie wpisu na listę adwokatów, listę radców prawnych lub listę notariuszy;

4) wyróżnianie się wiedzą z zakresu zamówień publicznych lub prawa cywilnego i posiadanie minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego w tym zakresie;

5)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

6)   korzystanie z pełni praw publicznych;

7)   posiadanie nieposzlakowanej opinii;

8)   brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   ukończenie 29 lat;

10) posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w zależności od klauzuli nadanej informacjom, o dostęp do których ubiega się członek Izby, lub funkcji, którą ma pełnić.

Zgodnie z art. 474 ust. 3 projektu ustawy, przed podjęciem obowiązków członek Izby jest obowiązany złożyć przed ministrem właściwym do spraw gospodarki ślubowanie. Złożenie ślubowania członek Izby potwierdza własnoręcznym podpisem.

Ważnym uprawnieniem członka Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą jest korzystanie z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, którą gwarantuje art. 475 ust. 1. Istotna jest także gwarancja niezawisłości oraz związania wyłącznie przepisami obowiązującego prawa członka Izby. Członków Izby, na podstawie art. 476 ust. 1 i 2 projektu ustawy, obowiązuje szereg zakazów związanych z podejmowaniem dodatkowej aktywności zawodowej.

Członkostwa w Izbie nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, radnego, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z członkostwem w zarządzie powiatu lub województwa, członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz samorządowym kolegium odwoławczym, a także przynależnością do partii politycznej lub prowadzeniem działalności politycznej. Członek Izby nie może również:

1)   bez zgody Prezesa Izby, podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach;

2)   prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności;

3)   być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani pełnomocnikiem spółek handlowych;

4)   być członkiem zarządu fundacji lub stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą;

5)   posiadać w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek.

Wszelkie zajęcia dodatkowe podejmowane przez członka Izby nie mogą być sprzeczne z pełnieniem obowiązków członka Izby oraz nie mogą osłabiać zaufania do jego bezstronności lub godzić w powagę pełnionej funkcji (art. 476 ust. 3 projektu ustawy).

W celu zapewnienie przejrzystości oraz sprawdzenia zachowania ustawowych wymogów do pełnienia funkcji, członek Izby co roku, do dnia 31 marca, oświadczenie:

1)     czy toczą się przeciwko niemu postępowania karne, wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania;

2)   o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, stosując odpowiednio formularz, którego wzór jest określony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Oświadczenie składa się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Członków Izby wyłania się w drodze postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na zasadach takich samych jak dotychczas (art. 477 projektu ustawy).

Szczegółowe reguły postępowania kwalifikacyjnego określi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (art. 477 ust. 10 projektu ustawy). W rozporządzeniu tym uregulowane zostaną tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, dokumenty które należy dołączyć, potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 474 ust. 2 projektu ustawy, dołączane do zgłoszenia na członka Izby, szczegółowy zakres zagadnień, w oparciu o które przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, oraz tryb i sposób powoływania komisji kwalifikacyjnej, szczegółowe wymagania wobec członków komisji kwalifikacyjnej oraz organizację jej pracy. Wydając rozporządzenie należy uwzględnić potrzebę zapewnienia prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, potrzebę zapewnienia efektywnej i bezstronnej pracy komisji kwalifikacyjnej, a także potrzebę obiektywnego sprawdzenia teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na członka Izby, które będzie zapewniało prawidłowe i sprawne przeprowadzanie postępowań odwoławczych i postępowań koncyliacyjnych, oraz brać pod uwagę okoliczność, że potwierdzeniem spełniania warunków dla pełnienia funkcji członka Izby, mogą być dokumenty i oświadczenia, w tym zawierające informacje podlegające ochronie danych osobowych.

Przesłanki wygaśnięcia członkostwa w Izbie zostaną określone tak jak dotychczas. Członkostwo wygaśnie z powodu śmierci albo odwołania (art. 478 ust. 1 projektu ustawy).

Minister właściwy do spraw gospodarki, zgodnie z art. 478 ust. 2 projektu ustawy, ma obowiązek odwołać członka Izby w przypadku:

1)       utraty obywatelstwa polskiego;

2)       utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;

3)       utraty praw publicznych;

4)       utraty nieposzlakowanej opinii;

5)       prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)       upływu 6 miesięcy zawieszenia, w przypadku postępowania karnego prowadzonego przeciwko członkowi Izby;

7)       orzeczenia kary dyscyplinarnej wykluczenia ze składu Izby;

8)   niezłożenia w terminie jednego z oświadczeń, czy toczą się przeciwko niemu postępowania karne, wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania lub o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, stosując odpowiednio formularz, którego wzór jest określony w przepisach o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – w terminie do 31 marca każdego roku;

9)   odmowy wydania albo cofnięcia mu poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

10)   odmowy złożenia ślubowania;

11)   nieobjęcia stanowiska w terminie określonym w akcie powołania;

12)   złożenia przez członka Izby wniosku o odwołanie.

Przesłanki odwołania są zatem ściśle powiązane z warunkami i wymogami formalnymi, jakie musi spełnić członek Izby.

W przypadku odwołania członka Izby skład Izby, w miejsce członka Izby odwołanego z powodu odmowy złożenia ślubowania, nieobjęcia stanowiska w terminie określonym w akcie powołania lub złożenia przez członka Izby wniosku o odwołanie można powołać kolejną osobę, która uzyskała minimalną liczbę punktów, a nie została powołana w skład Izby w wyniku postępowania kwalifikacyjnego albo uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, o ile postępowanie to zakończyło się nie wcześniej niż na rok przed dniem odwołania (art. 478 ust. 3 projektu ustawy).

Organy Izby nie ulegną zmianie. Zgodnie z art. 479 ust. 1 projektu ustawy będą nimi Prezes Izby oraz zgromadzenie ogólne Izby, które tworzą członkowie Izby.

Prezes Izby kieruje pracami Izby a do jego podstawowych obowiązków należy reprezentowanie Izby na zewnątrz, przewodniczenie zgromadzeniu ogólnemu Izby, ustalanie terminów posiedzeń składów orzekających, a także zarządzanie łącznego rozpoznania odwołań, wyznaczanie składu orzekającego do rozpoznania odwołania, w tym jego przewodniczącego, oraz składu do podjęcia uchwały o której mowa w art. 473 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy, w tym jego przewodniczącego, czuwanie nad sprawnością pracy Izby, dokonywanie analizy orzecznictwa Izby, sądów, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego zamówień publicznych i przygotowuje wnioski z tych analiz, składanie Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne Izby, rocznej informacji o działaniu Izby, uwzględniającej problemy wynikające z orzecznictwa.

Prezes Izby będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy wiceprezesa, który będzie zastępował Prezesa Izby w razie jego nieobecności (art. 479 ust. 3 projektu ustawy).

Zasady powoływania oraz odwoływania Prezesa Izby i wiceprezesa Izby zostaną określone tak samo, jak obecnie. Powołanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki nastąpi na wniosek Prezesa Urzędu. Kadencja będzie wynosić trzy lata. Prezes Izby i wiceprezesi Izby są powoływani spośród członków Izby muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, lub spośród kandydatów spełniających wymagania, o których mowa w art. 474 ust. 2 projektu ustawy, wyłonionych w drodze konkursu. Kandydat przed powołaniem przedstawia poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w zdaniu pierwszym (art. 480 ust. 2 projektu ustawy). Odmowa wydania albo cofnięcie poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych będzie skutkować odwołaniem odpowiednio Prezesa lub wiceprezesa Izby.

Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje Prezesa Izby w przypadku, gdy odmówiono mu wydania albo cofnięto mu poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Przepis, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się do wiceprezesa Izby.

Zadaniami drugiego z organów Izby – zgromadzenia ogólnego Izby będą przygotowywanie i przyjmowanie rocznej informacji o działalności Izby, uwzględniającej problemy wynikające z orzecznictwa, wyznaczanie składu sądu dyscyplinarnego, rozpatrywanie odwołania od orzeczenia sądu dyscyplinarnego oraz rozpatrywanie albo opiniowanie innych spraw przedłożonych przez Prezesa Izby lub zgłoszonych przez członków zgromadzenia ogólnego Izby (art. 479 ust. 4 projektu ustawy).

W celu zapewnienia wypełniania przez zgromadzenie ogólne Izby ustawowych zadań zgromadzenie będzie zwoływane co najmniej dwa razy w roku, a także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Izby albo przewodniczącego sądu dyscyplinarnego, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia (art. 481 ust. 1 projektu ustawy).

Stanowiska zgromadzenia ogólnego Izby będą wyrażane w formie uchwał, zapadających większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Izby (art. 481 projektu ustawy). W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający będzie głos Prezesa Izby.

Szczegółowe procedury zostaną określone w wewnętrznym regulaminie organizacji pracy Izby, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Izby. Prezes Izby określi także zadania wiceprezesa Izby. Wewnętrzny regulamin powinien uwzględniać potrzebę zapewnienia sprawnego i rzetelnego wykonywania zadań powierzonych Izbie, w tym zadań powierzonych Izbie Odwoławczej (art. 482 projektu ustawy).

Tak jak dotychczas, nawiązanie stosunku pracy z członkiem Izby następuje na podstawie powołania, w terminie określonym w akcie powołania. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących stosunku pracy członka Izby, odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zasady wynagradzania członków Izby nie zmienią się.

Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa Izby oraz pozostałych członków Izby stanowi wielokrotność kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288) dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy (art. 484 ust. 1 projektu ustawy).

Członkowi Izby przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wynoszący, począwszy od szóstego roku pracy, 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po każdym roku pracy o 1%, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 484 ust. 2 projektu ustawy).

Członkowi Izby, na podstawie art. 484 ust. 3 projektu ustawy, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1)     75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy;

2)     100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy;

3)     150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy;

4)     200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy;

5)     300% wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy;

6)     350% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.

Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urzędów państwowych (art. 484 ust. 4 projektu ustawy).

Wielokrotność kwoty bazowej określa Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. Wielokrotność nie może być mniejsza niż 4,5 (art. 484 ust. 5 projektu ustawy).

Zasady podlegania odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie swoich obowiązków i uchybienie godności zawodowej nie ulegną zmianie i zostaną określone w art. 485 projektu ustawy, przy czym minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie art. 486 projektu ustawy, zawiesza członka Izby w jego prawach i obowiązkach w przypadku przedstawienia mu zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego. Okres zawieszenia trwa do czasu zakończenia postępowania karnego, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy. W okresie zawieszenia członek Izby zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.