DIALOG KONKURENCYJNY

W projekcie ustawy doprecyzowano definicję dialogu konkurencyjnego. Zgodnie z art. 169 projektu ustawy, dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, następnie zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert.

W trybie dialogu konkurencyjnego zamówienia udziela się wyłącznie na podstawie kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu.

Zgodnie z Koncepcją Prawa zamówień publicznych doprecyzowano moment, w którym powinno nastąpić ostateczne określenie wag poszczególnych kryteriów oceny ofert. Ma to zapobiec sytuacji, w której zamawiający, po złożeniu przez wykonawców ofert „ostatecznych”, dopiero wskazuje poszczególne wagi w zakresie wybranych kryteriów w sposób, który mógłby naruszać uczciwą konkurencję (obecny art. 60e ust. 3a pkt 5 ustawy Pzp dopuszczający ustalenie jedynie kolejności kryteriów oceny oferty wraz z zaproszeniem do składania ofert w związku z art. 171 ust. 2 projektu ustawy). Projekt ustawy wskazuje, że określenie wag poszczególnych kryteriów oceny ofert powinno nastąpić najpóźniej wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Dialog konkurencyjny wykazuje wiele podobieństw do trybu negocjacji z ogłoszeniem. Przesłanki zastosowania tego trybu są takie same jak w przypadku negocjacji z ogłoszeniem, w związku z tym w art. 170 projektu ustawy odsyła się do przepisów normujących przesłanki udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w Koncepcji Prawa zamówień publicznych w projekcie ustawy również w trybie dialogu konkurencyjnego proponuje się rezygnację z udostępniania przez zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z projektem ustawy, w trybie dialogu konkurencyjnego zmawiający będzie udostępniał od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „opis potrzeb i wymagań” (zamiast dotychczasowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia), w celu ustalenia przez wykonawców potrzeb zamawiającego dotyczących charakteru i zakresu zamówienia oraz wymagań formalnych i proceduralnych prowadzonego postępowania. Opis potrzeb i wymagań będzie modyfikowany na kolejnych etapach postępowania w wyniku prowadzonego dialogu. Natomiast dopiero po ostatecznym zakończeniu etapu dialogu zamawiający będzie sporządzał specyfikację warunków zamówienia stanowiącą doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań, na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu. Następnie specyfikacja warunków zamówienia będzie udostępniana wykonawcom wraz z zaproszeniem do składnia ofert ostatecznych.

Analogicznie jak w trybie negocjacji z ogłoszeniem zmawiający od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia będzie zapewniał na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do opisu potrzeb i wymagań. Opis potrzeb i wymagań będzie zawierał podobne informacje jak opis potrzeb i wymagań w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Dodatkowo opis potrzeb i wymagań będzie zawierał:

1)     opis potrzeb i wymagań zamawiającego dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia;

2)     informację o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody;

3)     wstępny harmonogram postępowania;

4)     opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;

5)     liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w dialogu, jeżeli zamawiający przewiduje ograniczenie liczby wykonawców;

6)     informację o podziale dialogu na etapy, jeżeli zamawiający przewiduje taki podział w celu ograniczenia liczby rozwiązań, które będą przedmiotem dialogu na kolejnych etapach.

Minimalny 30-dniowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazany w art. 176 ust. 1 projektu ustawy, nie został zmieniony, gdyż jest on odzwierciedleniem przepisów dyrektywy klasycznej właściwych dla dialogu konkurencyjnego.

Stosownie do art. 176 ust. 2 projektu ustawy, do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stosuje się przepisy właściwe dla przetargu ograniczonego, w tym regulacje stanowiące o podstawach do odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Zamawiający tak jak dotychczas będzie mógł ograniczyć liczbę wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz spełniających warunki udziału w postępowaniu, których zaprosi do prowadzenia dialogu, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 3.

Zamawiający będzie zatem zapraszał jednocześnie do dialogu wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu, a w przypadku ustalenia kryteriów selekcji – wykonawców, którzy spełniają te kryteria, w liczbie ustalonej przez zamawiającego. W projekcie ustawy wprowadzona została wyraźna regulacja, zgodnie z którą w przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy złożyli w terminie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza od minimalnej liczby określonej przez zamawiającego zgodnie z art. 177, zamawiający będzie mógł kontynuować postępowanie, zapraszając do dialogu tych wykonawców albo unieważnia postępowanie na podstawie art. 258 ust. 1.

Powyższe projektowane regulacje są odzwierciedleniem przepisów art. 65 dyrektywy klasycznej dotyczących możliwości ograniczania liczby wykonawców na podstawie tzw. kryteriów selekcji.

Zgodnie z Koncepcją Prawa zamówień publicznych, w projekcie ustawy proponuje się rezygnację z obowiązku zamieszczania przez zamawiającego w zaproszeniu do dialogu lub zaproszeniu do składania ofert informacji na temat wykazu podmiotowych środków dowodowych (dotychczas oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia, art. 60d ust. 5 pkt 6 oraz art. 60e ust. 3a pkt 4 ustawy Pzp). Informacja o podmiotowych środkach dowodowych będzie zamieszczana wyłącznie w przypadku, gdy ze względu na specyfikę danego postępowania zamawiający przewiduje wymóg składania wybranych lub wszystkich podmiotowych środków dowodowych na etapie dialogu lub składania ofert. Powyższe koresponduje z motywem 84 dyrektywy klasycznej, stosownie do którego zamawiający powinni być uprawnieni „(…) do zwrócenia się w każdej chwili o całość lub część dokumentów potwierdzających, gdy uważają, że jest to niezbędne dla właściwego przebiegu postępowania. Może to w szczególności dotyczyć procedur dwustopniowych - procedur ograniczonych, procedur konkurencyjnych z negocjacjami, dialogów konkurencyjnych oraz partnerstw innowacyjnych - w ramach którego instytucje zamawiające korzystają z możliwości ograniczania liczby kandydatów zaproszonych do złożenia oferty. Wymóg przedłożenia dokumentów potwierdzających w chwili kwalifikacji zapraszanych kandydatów może być uzasadniony, by nie dopuścić do zaproszenia przez instytucje zamawiające kandydatów, którzy następnie nie są w stanie przedłożyć tych dokumentów na etapie udzielania zamówienia, tym samym uniemożliwiając udział kwalifikującym się kandydatom. (…)”.

W nowej ustawie, zgodnie z Koncepcją Prawa zamówień publicznych, proponuje się również doprecyzowanie przepisów dotyczących etapu dialogu. W projekcie ustawy wprowadza się regulację, zgodnie z którą zamawiający informuje jednocześnie wszystkich wykonawców o wynikach kwalifikacji propozycji do kolejnego etapu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ponadto, zamawiający informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, których propozycje zostały zakwalifikowane do kolejnych etapów dialogu, na podstawie art. 183, o wszelkich zmianach mających wpływ na treść kolejnych propozycji lub ofert, w szczególności o zmianach związanych z opisem potrzeb zamawiającego i cechami charakterystycznymi dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiących przedmiot zamówienia, warunkami umowy w sprawie zamówienia publicznego, tak aby poszczególni wykonawcy mieli jednakowo wystarczająco dużo czasu na zmodyfikowanie i ponowne złożenie kolejnych poprawionych propozycji lub ofert.

Podczas dialogu, w odróżnieniu od negocjacji ofert w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający będzie mógł omawiać z zaproszonymi wykonawcami wszystkie aspekty zamówienia. Analogiczna regulacja zwarta jest obecnie w art. 60d ust. 7 zdanie pierwsze ustawy Pzp.

W celu uelastycznienia trybu dialogu konkurencyjnego w nowej ustawie proponuje się rezygnację z wyznaczania wprost w ustawie minimalnego terminu składnia ofert ostatecznych (art. 60e ust. 4 obecnej ustawy Pzp). Jest to zgodne z przepisami dyrektywy 2014/24/UE, które nie wskazują w tym zakresie terminów minimalnych, a jedynie wytyczne do ich wyznaczania (art. 47 dyrektywy 2014/24/UE w związku z art. 131 projektu ustawy).