CENTRALNY ZAMAWIAJĄCY

Udzielanie zamówień, zawieranie umów ramowych, ustanawianie dynamicznych systemów zakupów oraz przeprowadzanie konkursów może być realizowane, stosownie do art. 37 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 55 dyrektywy 2014/25/UE, przez centralnego zamawiającego. W art. 44 ustawy, w ślad za definicją z art. 2 pkt 16 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 2 pkt 12 dyrektywy 2014/25/UE, została zawarta definicja centralnego zamawiającego, którym jest zamawiający prowadzący stałą działalność w zakresie:

1)     nabywania produktów lub usług z przeznaczeniem ich odsprzedaży zamawiającym;

2)     udzielania zamówień, lub zawierania umów ramowych na roboty budowlane, dostawy lub usługi.

W zakresie udzielanych przez siebie zamówień, zawierania umów ramowych, ustanawiania dynamicznych systemów zakupów oraz przeprowadzania konkursów odpowiedzialność za zgodność z ustawą ponosi centralny zamawiający, a zatem odpowiedzialności w tym zakresie nie ponoszą zamawiający, w których imieniu lub na których rzecz działania te są podejmowane przez centralnego zamawiającego.

Przepisy ustawy dotyczące zamawiającego mają odpowiednie zastosowanie do centralnego zamawiającego, w tym do centralnego zamawiającego ma zastosowanie obowiązek przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający nie będą stosować przepisów ustawy do nabywania od centralnego zamawiającego produktów lub usług. Przepis ten ma zastosowanie do sytuacji, w której zamawiający nabywają produkty lub usługi od centralnego zamawiającego, który działa jako hurtownik i odsprzedaje im nabyte w drodze postępowań o udzielenie zamówienia produkty lub usługi. Zamawiający nie będą stosować ustawy także do odpłatnych usług, które są wykonywane w zakresie działalności centralnego zamawiającego jako hurtownika, a więc wówczas, gdy usługi centralnego zamawiającego jako hurtownika mają charakter odpłatny i zapłata za nie jest uiszczana przez zamawiających niezależnie od kwoty jaką zamawiający ci zapłacą za nabywane od centralnego zamawiającego produkty, usługi czy roboty budowlane. Zamawiający nie stosują również ustawy, gdy nabywają od centralnego zamawiającego usługi w zakresie pomocniczych działań zakupowych związanych z doradztwem lub przeprowadzaniem w imieniu albo w imieniu i na rzecz zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia lub konkursów. Ponadto, zamawiający nie będą stosować ustawy do nabywania robót budowlanych, produktów lub usług od wykonawców, którym zostały udzielone zamówienia przez centralnego zamawiającego w imieniu lub na rzecz tych zamawiających, od wykonawców w ramach dynamicznego systemu zakupów ustanowionego przez centralnego zamawiającego czy wykonawców, z którymi centralny zamawiający zawarł umowę ramową. W przypadku, gdy pomocnicze działania zakupowe (pomoc w zakresie przygotowania czy przeprowadzenia postępowań lub konkursów) są pozyskiwane przez zamawiających od innych podmiotów niż zamawiający centralny – ustawa będzie miała zastosowanie.

Centralny zamawiający ponosi samodzielnie odpowiedzialność za zgodność z ustawą przeprowadzania przez siebie postępowań i konkursów i udzielanie zamówień, natomiast zamawiający odpowiadają za zgodność z ustawą własnych działań w zakresie przeprowadzania postępowań w celu udzielania zamówień w ramach dynamicznego systemu zakupów obsługiwanego przez centralnego zamawiającego albo na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego w przypadku przeprowadzania postępowania konkurencyjnego lub wyboru przez zamawiającego wykonawców zamówień.

W ślad za art. 39 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 57 dyrektywy 2014/25/UE, w art. 50 ustawa przewiduje, że zamawiający może korzystać z usług centralnego zamawiającego mającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w zakresie nabywania produktów lub usług z przeznaczeniem ich odsprzedaży zamawiającym. Usługi takiego centralnego zamawiającego podlegają przepisom z zakresu zamówień publicznych obowiązującym w tym państwie członkowskim, w którym znajduje się siedziba centralnego zamawiającego. Również do udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów, do udzielania zamówień na podstawie umowy ramowej oraz do wyboru wykonawców zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez takiego centralnego zamawiającego, będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym siedzibę posiada ten zamawiający.

Projekt ustawy wprowadza upoważnienia odpowiednio: dla Prezesa Rady Ministrów (w przypadku jednostek organizacyjnych podległych organom administracji rządowej lub przez te organy nadzorowanych), ministra oraz organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku zamawiających wchodzących w skład administracji samorządowej), w zakresie podległych im jednostek, do wyznaczenia centralnego zamawiającego, a także polecenia tym jednostkom nabywanie określonych zamówień od takiego centralnego zamawiającego albo od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego, udzielania zamówień publicznych na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralną jednostkę zakupującą lub objętych dynamicznych systemów zakupów obsługiwanych przez tę jednostkę oraz określenia sposobu współdziałania z centralną jednostką zakupującą.