cww trust seal

Zakończenie postępowania


Dyrektywy unijne nie zawierają regulacji odnoszących się do podstaw unieważnienia postępowania, pozostawiając tę kwestię ustawodawstwom krajowym.

Do ustawy zostały włączone nowe rozwiązania porządkujące dotychczasowe rozwiązania prawne w tym zakresie. Stosownie do art. 254 ustawy, postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania. Przy czym, zgodnie z definicją zamówienia publicznego (art. 7 pkt 32 ustawy), samo zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie jest już czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zakresie unieważnienia postępowania w ustawie zostało przyjętych wiele rozwiązań prawnych analogicznych jak w dotychczasowym stanie prawnym. Niektóre wprowadzone zmiany mają charakter dostosowujący i porządkujący. Ustawa przewiduje również rozwiązania nowe jak np. przewidziana w art. 256 ustawy możliwość unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Rozwiązanie to umożliwi zamawiającym zakończenie prowadzonych postępowań w sytuacji wystąpienia innych niż obowiązkowe podstaw unieważnienia postępowania, które powodują, że dalsze prowadzenie tych postępowań mija się z celem.

 Ustawa w art. 260-262 przewiduje obowiązki informacyjne zamawiającego związane z unieważnieniem postępowania. Wychodzi to naprzeciw potrzebom wykonawców związanym z pozyskiwaniem wiedzy o potencjalnej możliwości wszczęcia innego postępowania w przedmiocie postępowania unieważnionego. Oprócz informowania wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed terminem składania ofert i wykonawców, którzy złożyli oferty, zamawiający będzie miał obowiązek udostępnienia informacji o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wymienione obowiązki są niezależne od obowiązku związanego z przekazaniem odpowiednio do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej lub do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania, w tym o unieważnieniu postępowania.

W celu eliminowania przypadków unieważnienia postępowania z przyczyn związanych z uchylaniem się od zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza albo nie wnoszeniem wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w art. 263 ustawy została przewidziana możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia albo dokonania ponownej oceny pozostałych w postępowaniu ofert.

W analogiczny sposób, jak w obecnie obowiązujących przepisach ustawy Pzp, została uregulowana kwestia terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zostały określone sytuacje, w których jest możliwe zawarcie umowy przed upływem terminu wskazanego ustawą.