cww trust seal

Wspólne udzielanie zamówień


Podobnie jak w dotychczas obowiązującym stanie prawnym, zamawiający będą mogli, stosownie do art. 38 projektu ustawy, który odzwierciedla art. 38 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 56 dyrektywy 2014/25/UE, wspólnie przygotować lub przeprowadzić postępowanie lub zorganizować konkurs, udzielić zamówienia, zawrzeć umowę ramową, ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień na podstawie umowy ramowej lub objętych dynamicznym systemem zakupów. Mimo, iż przepisy dyrektywy 2009/81/WE regulującej udzielanie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, nie wskazują wprost na stosowanie formuły wspólnego udzielania zamówień, nie ma przeszkód, by wspólne udzielanie zamówień miało zastosowanie również w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Wspólne przeprowadzanie postępowań albo konkursów przez zamawiających może być realizowane w szczególności przez:

1)     wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania;

2)     wspólne przygotowanie postępowania i indywidualne jego prowadzenie przez każdego z wykonawców;

3)     wspólne prowadzenie postępowania przez kilku zamawiających;

4)     powierzenie jednemu z nich wykonywania czynności w tym postępowaniu w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.

Dla celów wspólnego prowadzenia postępowań albo konkursów zamawiający mają zawierać porozumienie. Przy czym ustawa nie nakłada na zamawiających obowiązku zawierania porozumień odrębnie do każdego wspólnie przeprowadzanego postępowania – porozumienia takie mogą mieć również charakter ramowy i być zawierane dla celów przeprowadzania np. określonego rodzaju postępowań. Porozumienia zawierane dla celów wspólnego przeprowadzenia postępowań albo konkursów powinny określać istotne elementy kształtujące i porządkujące współpracę takie jak np.: oznaczenie stron oraz zakres zawieranych porozumień; sposób sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia lub konkursu i szacowania i ich wartości; zasady wspólnego przygotowania lub prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu, w tym wyznaczenie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania lub konkursu lub udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiających wspólnie przygotowujących lub przeprowadzających postępowanie albo organizujących konkurs, zakres upoważnienia wyznaczonego zamawiającego; podział praw i obowiązków między zamawiającymi; zasady wzajemnych rozliczeń między zamawiającymi, w tym pokrycia kosztów czynności postępowania; termin obowiązywania porozumienia; sposób rozstrzygania sporów między stronami i kwestie dotyczące możliwości zmiany porozumienia.

Wspólne przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu nie zwalnia zamawiających z odpowiedzialności; w takim przypadku każdy zamawiający, który wspólnie z innymi przeprowadza postępowanie, bez względu na rolę, jaką pełni i jaki zakres działań mu przypada w związku ze wspólnym udzielaniem zamówienia lub konkursu, odpowiada za zgodność tego postępowania lub konkursu z ustawą tak jakby przeprowadzał je samodzielnie. Projekt ustawy przewiduje, że jedynie w przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs nie są przygotowywane lub prowadzone w całości w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających:

1)     każdy zamawiający ponosi odpowiedzialność za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z ustawy w zakresie części postępowania lub konkursu, które przygotowuje lub prowadzi w swoim imieniu i na swoją rzecz;

2)     wszyscy zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy w części postępowania lub konkursu, która jest przygotowywana lub prowadzona w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.

Zgodnie z art. 42 ustawy, w oparciu o art. 39 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 57 dyrektywy 2014/25/UE, na podobnych jak wyżej wskazane zasadach zamawiający będą mogli przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia lub zorganizować konkurs, udzielić zamówienia, zawrzeć umowę ramową, ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień na podstawie umowy ramowej lub objętych dynamicznym systemem zakupów wspólnie z zamawiającymi posiadającymi siedzibę w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W takich przypadkach w zawieranym porozumieniu zamawiający określą:

1)     obowiązki stron, ich podział i mające zastosowanie przepisy państw zamawiających,

2)     organizację postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, zawarcia umowy ramowej lub ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, w tym kwestie przygotowania i przeprowadzenia tego postępowania lub konkursu, podziału zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz zawarcia umów,

-           o ile nie zostało to uregulowane w umowie międzynarodowej zawartej między Rzeczpospolitą Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Przyjęty podział obowiązków i mające zastosowanie przepisy powinny być wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia dotyczących wspólnie udzielanych zamówień lub organizowanych konkursów. W zakresie, w jakim mają zastosowanie przepisy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przepisy ustawy nie będą miały zastosowania.

Podobnie jak w przypadku wspólnego udzielania zamówień, rozwiązanie powyższe może być stosowane w przypadku zamówień udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamawiający będą mogli również, zgodnie z art. 43 projektu ustawy, utworzyć wspólny podmiot z zamawiającymi posiadającymi siedzibę w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w celu przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, zawierania umów ramowych oraz ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. Wówczas, właściwy organ wspólnie utworzonego podmiotu wskazuje przepisy obowiązujące w państwie członkowskim Unii Europejskiej w którym wspólny podmiot ma siedzibę albo prowadzi swoją działalność, jako  mające zastosowanie do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, zawierania umów ramowych oraz ustanawiania dynamicznego systemu zakupów przez wspólny podmiot. Możliwość utworzenia wspólnego podmiotu w celu udzielania zamówień odnosi się także do zamówień udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.