cww trust seal

Rozprawa


Rozprawa, zgodnie z art. 548 projektu ustawy, odbywa się w języku polskim. Osoby, które nie znają języka polskiego biorą udział w postępowaniu korzystając z pomocy tłumacza.

Rozprawę prowadzi przewodniczący składu orzekającego Izby, w szczególności otwiera rozprawę, zarządza przerwy w rozprawie, udziela głosu stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego, zadaje pytania, umożliwia zadawanie pytań członkom składu orzekającego Izby, podaje brzmienie zapisów do protokołu oraz zamyka rozprawę i ogłasza orzeczenie. Zapewnia to sprawność przebiegu rozprawy.

Po otwarciu rozprawy przewodniczący składu orzekającego Izby sprawdza, czy strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie rozprawy oraz czy osoby reprezentujące strony oraz uczestników postępowania są uprawnione do występowania w ich imieniu (art. 549 ust. 2 projektu ustawy).

W przypadku niestawiennictwa strony lub uczestnika postępowania odwoławczego na rozprawie i braku dowodu skutecznego doręczenia zawiadomienia o terminie rozprawy, przewodniczący składu orzekającego Izby odracza rozprawę i wyznacza, w uzgodnieniu z Prezesem Izby, nowy termin rozprawy.

Niestawiennictwo strony oraz uczestnika postępowania odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania odwołania (art. 549 ust. 4 projektu ustawy).

Rozprawę można odroczyć w celu przeprowadzenia dowodów, których nie można było przeprowadzić w wyznaczonym terminie, albo z innych ważnych przyczyn. Skład orzekający będzie miał obwiązek wyznaczenia nowego terminu rozprawy.

Przewodniczący składu orzekającego ma obowiązek pouczyć strony oraz uczestników postępowania odwoławczego o obowiązku stawienia się w nowym terminie bez osobnego zawiadomienia. Nieobecne na rozprawie strony oraz uczestników postępowania odwoławczego zawiadamia się o nowym terminie.

Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona. Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania (art. 551 projektu ustawy).