cww trust seal

Rozpoznanie odwołania


Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby (art. 544 ust. 1 projektu ustawy). Termin ten nie ulega zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów i ma na celu zapewnienie szybkości rozpoznania sprawy.

Jeżeli odwołania zostały złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności i zaniechań zamawiającego, Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę,

Zasadą jest, że Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie, której termin wyznacza Prezes Izby (art. 544 ust. 3 i art. 545 ust. 1 projektu ustawy).

Na wniosek strony lub z urzędu Izba wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron i uczestników postępowania lub ich pełnomocników.

Odwołanie rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy rozpoznaniu odwołania może być ujawniona informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Izba może także postanowić o rozpatrzeniu odwołania na rozprawie, której jawność wyłączono w całości, jeżeli przemawia za tym ważny interes strony.

Izba na wniosek lub z urzędu może również w niezbędnym zakresie ograniczyć stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego do akt sprawy, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem informacji stanowiącej tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów innej niż informacja niejawna w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, którego dokumentacja zawiera informacje niejawne, Prezes Urzędu, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, mając na uwadze zapewnienie ochrony informacji niejawnych, wskazuje miejsce rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.