cww trust seal

Przystąpienie do postępowania odwoławczego


Zamawiający ma obowiązek przekazania niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopii odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniany dokument zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego (art. 524 projektu ustawy).

Wykonawca, zgodnie z art. 525 projektu ustawy, może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia wykonawcy doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy, który wniósł odwołanie (art. 525 ust. 4 projektu ustawy).

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego (art. 525 ust. 6 projektu ustawy).

Zamawiający lub odwołujący mają prawo zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba nie rozpoznaje opozycji zgłoszonej po otwarciu rozprawy, w szczególności uchybienie terminowi do wniesienia opozycji nie wymaga odrzucenia jej przez izbę. Opozycja wniesiona po terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec uczestnika postępowania, którego dotyczy.

W przedmiocie uwzględnienia lub oddalenia opozycji Izba wydaje postanowienie, na które nie służy skarga do sądu (art. 526 ust. 3 projektu ustawy).

Izba uwzględni opozycję, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym przypadku Izba oddala opozycję.

Na postanowienie Izby o przedmiocie zgłoszonej opozycji nie przysługuje skarga do sądu (art. 526 ust. 4 projektu ustawy).

Skorzystanie ze środków ochrony prawnej nie jest dopuszczalne wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo w wyniku uwzględnienia zarzutów odwołania w całości albo niewniesienia sprzeciwu przez przystępującego do postępowania odwoławczego.