cww trust seal

Protokół


W art. 569-572 projektu ustawy zostaną uregulowane kwestie protokołowania czynności Izby. Wszystkie posiedzenia jawne są protokołowane. Protokół sporządza się także z ogłoszenia wyroku albo postanowienia wydanego po zamknięciu posiedzenia niejawnego z udziałem stron, uczestników postępowania odwoławczego, świadków lub biegłych.

Protokół ma na celu utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego składu orzekającego Izby.

Gdy ze względów technicznych utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest możliwe, protokół jest sporządzany wyłącznie pisemnie.

Protokół sporządzony pisemnie zawiera:

1)     oznaczenie miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska członków składu orzekającego Izby, protokolanta, stron i uczestników postępowania, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmiankę co do jawności;

2)     przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski i twierdzenia stron i uczestników postępowania, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone;

3)     czynności stron i uczestników postępowania mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli przebiegu posiedzenia jawnego nie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, protokół sporządzony pisemnie zawiera, oprócz danych i ww. okoliczności wnioski oraz twierdzenia stron i uczestników postępowania oraz inne okoliczności istotne dla przebiegu posiedzenia.

Protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk protokolant podpisuje podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację osoby protokolanta oraz rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany protokołu.

Protokół sporządzony pisemnie podpisują przewodniczący składu orzekającego Izby i protokolant.

Na wniosek lub z urzędu można dokonać sprostowania protokołu. O dokonaniu sprostowania należy zrobić wzmiankę w protokole.

Na odmowę sprostowania protokołu nie przysługuje skarga.