cww trust seal

Postępowanie odwoławcze


Zmiany wprowadzane w postępowaniu odwoławczym mają na celu usprawnienie przebiegu postępowania oraz zwiększenie efektywności rozstrzygnięć Izby. Do ustawy zostaną także przeniesione niektóre rozwiązania uregulowane obecnie w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.).

Na podstawie art. 506 projektu ustawy postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawiane w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, ma obowiązek przedłożenia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba będzie mogła żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego muszą być wnoszone z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, tj. w odpowiedniej do liczby podmiotów biorących udział w postępowaniu egzemplarzy (art. 507 projektu ustawy).

Formę, w jakiej mogą być wnoszone pisma, określa art. 508 projektu ustawy, zgodnie z którym pisma w postępowaniu odwoławczym mogą być składane w formie pisemnej (opatrzone własnoręcznym podpisem) albo formie elektronicznej (opatrzone podpisem kwalifikowanym), w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny, albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. Pisma będą mogły być składane za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zasada ta będzie dotyczyć wszystkich rodzajów pism wnoszonych w postępowaniu odwoławczym.

Wszystkie terminy związane z postępowaniem będą obliczane według przepisów prawa cywilnego a oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego będzie równoznaczne z wniesieniem go do Izby (art. 509 ust. 1-3 projektu ustawy). Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upłynie dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 509 ust. 4 projektu ustawy).

W art. 510 projektu ustawy zostanie określone kto będzie mógł być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym. Pełnomocnikiem będzie mógł być:

- adwokat lub radca prawny,

- osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Ponadto, pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, będzie mógł być również pracownik tej jednostki. Strona postępowania będzie miała zatem wybór czy ustanowić profesjonalnego pełnomocnika, czy inną osobę, która ma ją reprezentować przed KIO.

Zgodnie z art. 511 projektu ustawy pełnomocnik będzie obowiązany, przy pierwszej czynności przed Prezesem Izby lub przed Izbą, dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla stron i uczestników postępowania, chyba, że odpis pełnomocnictwa został doręczony przez pełnomocnika bezpośrednio stronie i uczestnikowi postępowania. Adwokat i radca prawny będą mogli - podobnie jak w innych rodzajach postępowań - sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli braki w zakresie pełnomocnictwa albo w składzie właściwych organów dają się uzupełnić, Izba wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. Izba będzie mogła także dopuścić tymczasowo do czynności osobę niemogącą przedstawić pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, że przed upływem wyznaczonego terminu braki będą uzupełnione, a czynności zatwierdzone przez powołaną do tego osobę. Podobne rozwiązanie obowiązuje na gruncie postępowania cywilnego.

Członkowie Izby, podobnie jak obecnie, będą obowiązani zachować poufność informacji niejawnych lub innych informacji zawartych w dokumentach przekazanych przez strony i uczestników postępowania oraz przystępujących do postępowania odwoławczego i działają w postępowaniu odwoławczym zgodnie z interesami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 512 projektu ustawy).

W projekcie ustawy zrezygnowano z odesłania do odpowiedniego stosowania do postępowania odwoławczego przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o sądzie polubownym (arbitrażowym), o ile ustawa nie stanowi inaczej. Regulacja dotycząca postępowania przed KIO będzie autonomiczna i zbliżona do postępowania przed sądem powszechnym. Odwoływanie się zatem do reguł postępowania arbitrażowego nie jest celowe.