cww trust seal

Odwołanie


Przedmiotem odwołania, zgodnie z art. 513 projektu ustawy, będzie mogła być niezgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, konkursie, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Jednocześnie, należy zauważyć, że w odniesieniu do zamówień, o których mowa w art. 12 ust. 2 projektu ustawy, art. 513 projektu ustawy obejmuje swą treścią wyłączenie możliwości wnoszenia przez wykonawców odwołań w zakresie przepisów wyłączonych ze stosowania w danym zamówieniu na podstawie art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przedmiotowa regulacja pozostawia zatem decyzję o koniecznym zakresie wyłączenia jedynie podmiotowi korzystającemu z tego uprawnienia, bez możliwości wzruszenia tej decyzji przez wykonawcę. A contrario regulacja umożliwia składanie odwołań w zakresie niewyłączonym.

Odwołanie nie przysługuje natomiast na działania, jak i zaniechania zamawiającego podejmowane poza postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem odwołania nie może być np. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosownie bowiem do definicji postępowania o udzielenie zamówienia zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest skutkiem przeprowadzonego postępowania.

Odwołanie przysługuje tylko od dokonania czynności lub zaniechania dokonania czynności wbrew przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Omawiany środek ochrony prawnej nie przysługuje, jeżeli wykonawca czy uczestnik konkursu opiera odwołanie jedynie na naruszeniu przepisów innych niż ustawa – Prawo zamówień publicznych lub akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Powyższe wiąże się z kognicją Izby i sądu okręgowego rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby, która ograniczona jest do spraw wskazanych w ustawie.

Wobec czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty uprawnionym do wniesienia odwołania jest ten wykonawca, którego czynność dotyczy, a nie każdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu.

Odwołanie można także wnieść w przypadku niezgodnego z ustawą ustalenia przez zamawiającego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Terminy wnoszenia odwołania zostaną uregulowane, analogicznie do aktualnie obowiązujących regulacji. W związku z tym odwołanie będzie wnoszone:

1)     w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni od dnia wysłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pierwszym przypadku;

2)     w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni od dnia wysłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony pierwszym przypadku (art. 515 ust. 1 projektu ustawy).

Odwołanie, którego przedmiotem będzie treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub treść dokumentów zamówienia, będzie wnoszone w terminie:

1)     10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2)     5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne (art. 515 ust. 2 projektu ustawy).

W przypadkach innych odwołanie będzie wnoszone w terminie:

1)     10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2)     5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne (art. 515 ust. 3 projektu ustawy).

W przypadku gdy zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie będzie wnoszone nie później niż w terminie:

1)     15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2)     6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3)     1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Do ustawy zostanie wprowadzony przepis określający, co powinno zawierać odwołanie (art. 516 ust. 1 pkt 1-10 projektu ustawy). W odwołaniu powinno zostać podane:

1)     imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub siedziba, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2)     nazwa i siedziba zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3)     numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku;

4)     numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5)     określenie przedmiotu zamówienia;

6)     wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7)     wskazanie czynności lub zaniechania zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

8)     zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9)     żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

Odwołanie powinno ponadto zawierać podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli (art. 516 ust. 1 pkt 11 i 12 projektu ustawy) oraz wykaz załączników, tj. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

Rozpoznaniu będą podlegać odwołania niezawierające braków formalnych oraz prawidłowo opłacone (art. 517 ust. 1 projektu ustawy).

Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę (art. 518 ust. 2 projektu ustawy).

Błędy formalne oraz nieprawidłowa opłata mogą być sanowane. W przypadku gdy odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, braku pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego, pod rygorem zwrócenia odwołania, do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania (art. 518 ust. 1 projektu ustawy).

Prezes Izby ma obowiązek pouczyć w wezwaniu, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.

Wpis od odwołania powinien być uiszczony najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania. Odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania (art. 518 ust. 4 projektu ustawy). Wprowadzenie możliwości dołączenia uzupełniającego dowodu uiszczenia wpisu ma na celu zwiększenie elastyczności w dokonywaniu uzupełnień w zakresie opłat. Dotychczas art. 187 ust. 2 ustawy Pzp nakazywał dołączenie dowodu uiszczenia wpisu wyłącznie do odwołania.

Odwołanie zwraca się, w formie postanowienia, gdy nie zostanie ono prawidłowo opłacone (art. 519 ust. 1 projektu ustawy).

Do czasu zamknięcia rozprawy odwołujący może cofnąć odwołanie (art. 520 ust. 1 projektu ustawy). Wówczas, zwrócone albo cofnięte odwołanie nie wywoła żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania (art. 519 ust. 2 oraz art. 520 ust. 2 projektu ustawy).