cww trust seal

Odrzucenie odwołania


Odwołanie podlega odrzuceniu, jeżeli Izba stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy, odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie, odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się, odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu lub odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania (art. 528 projektu ustawy).

Odrzucenie odwołania może nastąpić na posiedzeniu niejawnym, przy czym jeśli będzie to konieczne, Izba może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych (art. 529 projektu ustawy).

Jeśli nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba skieruje sprawę na rozprawę (art. 530 projektu ustawy).