cww trust seal

Odpowiedź na odwołanie


Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zamawiający będzie mógł wnieść odpowiedź na odwołanie. W odpowiedzi na odwołanie powinno znaleźć się ustosunkowanie do treści odwołania, twierdzenia i dowody na uzasadnienie wniosków zamawiającego lub w celu odparcia wniosków i twierdzeń powołanych w odwołaniu (art. 521 projektu ustawy).

Izba może umorzyć postępowanie, gdy zamawiający w całości uwzględni zarzuty podniesione w odwołaniu, na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem przedstawionym w odwołaniu (art. 522 ust. 1 projektu ustawy).

Gdy uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu w przedmiocie uwzględnienia w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (art.  522 ust. 2 projektu ustawy).

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. Także w takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów (art. 522 ust. 3 projektu ustawy).

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze w części dotyczącej tych zarzutów, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia tych zarzutów. W takim przypadku Izba rozpoznaje pozostałe zarzuty odwołania. Zamawiający natomiast wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów (art. 522 ust. 4 projektu ustawy).

Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, może – na podstawie art. 523 ust. 1 projektu ustawy – wnieść, na piśmie, elektronicznie albo ustnie, sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Gdy uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie (art. 523 ust. 2 projektu ustawy).