cww trust seal

Odesłanie do innych przepisów w zamówieniach sektorowych


Szereg przepisów dyrektywy sektorowej regulującej udzielanie zamówień przez podmioty prowadzące działalność w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych charakteryzuje bliźniacze podobieństwo do analogicznych regulacji zawartych w dyrektywie klasycznej regulującej udzielanie zamówień publicznych. Dotyczy to następujących kwestii:

1)     tzw. współpracy publiczno-publicznej w przypadku podmiotów zamawiających będących jednocześnie instytucjami zamawiającymi w rozumieniu dyrektywy klasycznej (art. 28 dyrektywy sektorowej);

2)     usług badawczych i rozwojowych (art. 32 dyrektywy sektorowej);

3)     przestrzegania obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy (art. 36 ust. 2 dyrektywy sektorowej);

4)     zamówień zastrzeżonych (art. 38 dyrektywy sektorowej);

5)     poufności (art. 39 dyrektywy sektorowej);

6)     zasad mających zastosowanie do komunikacji (art. 40 dyrektywy sektorowej);

7)     nomenklatury (art. 41 dyrektywy sektorowej);

8)     konfliktu interesów (art. 42 dyrektywy sektorowej);

9)     aukcji elektronicznej (art. 53 dyrektywy sektorowej);

10) katalogów elektronicznych (art. 54 dyrektywy sektorowej);

11) scentralizowanych działań zakupowych i centralnej jednostki zakupujące (art. 55 dyrektywy sektorowej);

12) okazjonalnego wspólnego udzielania zamówień (art. 56 dyrektywy sektorowej);

13) zamówienia, w których biorą udział podmioty zamawiające z różnych państw członkowskich (art. 57 dyrektywy sektorowej);

14) wstępnych konsultacji rynkowych (art. 58 dyrektywy sektorowej);

15) wcześniejszego udziału kandydatów lub oferentów (art. 59 dyrektywy sektorowej);

16) specyfikacji technicznych (art. 60 dyrektywy sektorowej);

17) form i sposobu publikacji ogłoszeń (art. 71 dyrektywy sektorowej);

18) publikacji na poziomie krajowym (art. 72 dyrektywy sektorowej);

19) dostępności w formie elektronicznej dokumentów koncesji (art. 73 dyrektywy sektorowej);

20) norm zapewnienia jakości i normy zarządzania środowiskowego (art. 78 dyrektywy sektorowej);

21) polegania na zdolności innych podmiotów (art. 79 dyrektywy sektorowej);

22) kryteriów udzielenia zamówienia (art. 82 dyrektywy sektorowej);

23) rachunku kosztów cyklu życia (art. 83 dyrektywy sektorowej);

24) rażąco niskiej oferty (art. 84 dyrektywy sektorowej);

25) podwykonawstwa (art. 88 dyrektywy sektorowej);

26) modyfikacji umów w okresie ich obowiązywania (art. 89 dyrektywy sektorowej);

27) rozwiązywania umów (art. 90 dyrektywy sektorowej);

28) udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 91-94 dyrektywy sektorowej);

29) przepisów dotyczących konkursów (art. 95-98 dyrektywy sektorowej);

30) ładu administracyjno-regulacyjnego, w tym sprawozdawczość (art. 99-102 dyrektywy sektorowej).

W konsekwencji w powyższym zakresie konieczne jest rozszerzenie na zamówienia sektorowe stosowania rozwiązań proponowanych w ustawie dla zamówień klasycznych. Odesłanie do stosownych przepisów znalazło się w art. 362 projektu ustawy.