cww trust seal

Koszty postępowania odwoławczego


W art. 573-576  projektu ustawy, umieszczone zostaną szczegółowy związane z rozliczeniem kosztów postępowania odwoławczego. Kosztami postępowania odwoławczego są wpis i uzasadnione koszty postępowania odwoławczego. Strony oraz uczestnik postępowania wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Wniosek dotyczący kosztów postępowania odwoławczego strona, wnoszący sprzeciw lub ich pełnomocnicy mogą złożyć aż do czasu zamknięcia rozprawy.

Szczegółowe regulacje dotyczące kosztów zostaną określone w akcie wykonawczym do ustawy. W art. 576 projektu ustawy wprowadza się upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do określenia , w drodze rozporządzenia, wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania, mając na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, oraz biorąc pod uwagę dostępne formy jego uiszczenia, oraz do określenia szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego objętych wpisem oraz uzasadnionymi kosztami stron tego postępowania, a także sposób i tryb ich rozliczania, mając na uwadze zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości i rodzaju zamówienia, a także zasadność zwrotu stronie kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej obrony oraz treść orzeczenia wydanego przez Izbę.