cww trust seal

Dowody


W ustawie w art. 531-543 kompleksowo zostaną uregulowane kwestie związane z dowodami w postępowaniu odwoławczym. Rozwiązania przyjęte w ustawie w przeważającej większości są zbieżne z rozwiązaniami znanymi w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych.

Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie, przy czym fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. Nie wymagają dowodu również fakty znane Izbie z urzędu, jednakże Izba powinna na rozprawie zwrócić na nie uwagę stronom i uczestnikom postępowania. Nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

Gdy strona nie wypowie się co do stwierdzeń strony przeciwnej o faktach, Izba, mając na uwadze wynik całej rozprawy, może uznać te fakty za przyznane.

Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Izba może jednak z urzędu dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

Dowody mogą być przedstawiane aż do zamknięcia rozprawy (art. 535 projektu ustawy).

Skład orzekający może zobowiązać strony oraz uczestników postępowania odwoławczego do przedstawienia dokumentów lub innych dowodów istotnych do rozstrzygnięcia odwołania.

Utrzymana zostanie reguła odnosząca się do ciężaru dowodu, w zakresie rażąco niskiej ceny w ofercie. Ciężar dowodu co do tej okoliczności spoczywa na:

1)     wykonawcy, który złożył ofertę, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego;

2)     zamawiającym, jeżeli wykonawca, który złożył ofertę, nie jest uczestnikiem postępowania.

Dowodami mogą być w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron (art. 538 projektu ustawy).

Izba - analogicznie jak w postępowaniu cywilnym - może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych albo biegłego ad hoc, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Izba będzie mogła zwrócić się o opinię także do odpowiedniego podmiotu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Tym samym opinie specjalistyczne będą mogły wydawać także instytutu i inne jednostki prowadzące działalność badawczą i naukową.

Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.).

Skład orzekający powołując biegłego określa przedmiot opinii biegłego i wskazuje dokumentację niezbędną do sporządzenia opinii oraz odracza rozprawę do czasu sporządzenie przez biegłego opinii. Biegły sporządza opinię na piśmie.

Jeśli biegły przy sporządzaniu opinii ma zapoznać się z informacjami niejawnymi, biegłym może być tylko osoba posiadająca dostęp do informacji niejawnych w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Gwarantuje to ochronę informacji niejawnych.

Prezes Izby określa termin sporządzenia opinii oraz wykonuje czynności organizacyjne wynikające z powołania biegłego, w szczególności przekazuje biegłemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia o powołaniu biegłego oraz kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentację postępowania w postaci elektronicznej, niezbędne do sporządzenia opinii, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu z rozprawy, w toku której zapadło postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

Po sporządzeniu opinii przez biegłego skład orzekający w uzgodnieniu z Prezesem Izby wyznacza termin odroczonej rozprawy i zawiadamia o nim strony oraz uczestników postępowania odwoławczego.

Prezes Izby, przed wyznaczeniem terminu odroczonej rozprawy, przesyła stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opinii biegłego.

Od biegłego można zażądać obecności na rozprawie w celu złożenia ustnej opinii uzupełniającej.

Świadek składa zeznania pod rygorem odpowiedzialności karanej za składanie fałszywych zeznań. Przed przystąpieniem do odebrania zeznań, należy pouczyć świadka o odpowiedzialności karnej (art. 540 projektu ustawy).

Przeprowadzenia wnioskowanych dowodów odmawia się, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.

Wiarygodność i moc dowodów Izba ocenia według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Na tej samej podstawie Izba ocenia, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę lub uczestnika postępowania odwoławczego dowodu lub przeszkodom stawianym przez nich w jego przeprowadzeniu wbrew zobowiązaniu Izby.

W przypadku zawarcia umowy, Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.

Reguły postępowania dowodowego stwarzają gwarancje do ustalenia prawdy materialnej, stanowiących podstawę do wydania rozstrzygnięcia w sprawie.