Aktualności w Ustawie Pzp


Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:

 • Rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
 • Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
 • Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
 • Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
 • Większa transparentność postępowań;
 • Zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
 • Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.


Zmiany w prawie oddziałujące na zamówienia publiczne

W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług został zastąpiony tzw. mechanizmem podzielonej płatności. Załącznik nr 15 zawiera wykaz usług i towarów obejmujących m.in. telefony komórkowe, komputery, paliwa, a także różnego rodzaju roboty budowlane.

Przepisy przejściowe zawarte w art. 15 ww. ustawy regulują obowiązki zamawiającego związane ze zmianami wprowadzanymi tą ustawą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy. Zamawiający w takich postępowaniach będzie miał obowiązek wezwania wykonawców, którzy składając oferty poinformowali, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, że wybór ich ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do podania:

1) informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach;

2) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku;

3) kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty.Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług.

Art. 15 ww. ustawy ma również zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Kwota wynagrodzenia wykonawcy z tych umów ma ulec podwyższeniu o kwotę podatku od towarów  i usług, którą wykonawca obowiązany będzie rozliczyć w miejsce zamawiającego na podstawie przepisów tej ustawy. Przy czym podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa, będzie miało zastosowanie tylko w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę po dniu wejścia w życie ustawy.

Mając na względzie m.in. wprowadzony w art. 15 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obowiązek doliczenia przez zamawiającego do ceny ofertowej podanej przez wykonawcę kwoty podatku od towarów i usług należy zauważyć, iż ustawa ta wprowadza także nowy rodzaj decyzji wydawanej na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług - wiążącą informację stawkową (WIS).

WIS jest wydawana na wniosek m. in. zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

WIS jest instrumentem o charakterze ochronnym, który wiąże organy podatkowe względem podmiotu, dla którego jest wydawana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy (art. 42c ust. 1 ustawy o VAT). Oznacza to, że organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania np. wysokości stawki podatkowej stosowanej w oparciu o uzyskaną WIS, o ile sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS.

Ustawa w zakresie omówionych wyżej przepisów wchodzi w życie z dniem 1 listopada  2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że we wrześniu br. weszły w życie przepisy następujących ustaw, które oddziałują na prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na umowy w sprawach zamówień publicznych:

1) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. poz. 1564), która w zakresie przepisów przejściowych weszła w życie z dniem 1 września

2019 r.,

2) ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. ustawa o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572), która weszła w życie z dniem 5 września 2019 r.

Ad. 1)

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w związku ze zmianą sposobu obliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę poprzez wyłączenie z niego dodatku za staż pracy, zostały wprowadzone przepisy przejściowe umożliwiające uwzględnienie w wynagrodzeniu wykonawcy zamówienia publicznego nowego sposobu obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem jest, by ustalenie lub zmiana wynagrodzenia pracownika w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za staż pracy miały wpływ na koszty wykonania tego zamówienia i aby zamówienie to stanowiło wynik postępowania o udzielenie zamówienia wszczętego przed dniem 1 września 2019 r.

W przepisach przejściowych została przewidziana możliwość wystąpienia przez wykonawcę do zamawiającego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.  z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wykonawca powinien przedstawić sposób i podstawę wyliczenia tej zmiany. Jednocześnie przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy należy rozumieć sumę wzrostu od dnia  1 stycznia 2020 r. kosztów wykonawcy wynikających z ustalenia wysokości wynagrodzenia albo podwyższenia dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówienia w części pozostałej do wykonania, o wysokość dodatku za staż pracy, który powinien być wypłacony w okresie realizacji tej części zamówienia pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy otrzymywali minimalne wynagrodzenie za pracę uwzględniające ten dodatek.

Ad. 2)

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju w art. 32 została zmieniona ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) w zakresie przepisów przejściowych zawartych w art. 135 ust. 2 i 3 tej ustawy. Przepisy te dotyczą możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego w związku koniecznością zawarcia przez tego wykonawcę umów o prowadzenie PPK wpływających na koszty realizacji tego zamówienia. Możliwość zmiany dotyczy wyłącznie umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych w wyniku postępowań wszczętych i zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych tj. przed dniem 1 stycznia 2019 r. Wykonawcy przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w zakresie zawarcia porozumienia dotyczącego odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

W zmienianych przepisach został wprowadzony obowiązek uwzględnienia przez zamawiającego odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ustawie, oraz została wprowadzona możliwość żądania przez zamawiającego od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego.

Powyższa zmiana art. 135 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych stanowi kolejną zmianę tego przepisu. Na skutek zmiany, która weszła w życie 25 czerwca 2019 r. została wyłączona możliwość wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z niezawarciem porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie miesiąca od dnia zwrócenia się z wnioskiem w tym zakresie przez wykonawcę. Ponadto odpowiednia zmiana wynagrodzenia wykonawcy została ograniczona tylko do sumy wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającej z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający.Tekst jednolity ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1528, został ogłoszony tekst jednolity ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Tekst jednolity ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi uwzględnia zmiany wprowadzone:
 1. ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669);
 2. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693);
 3. ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tekstu jednolitego ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528).Zmiany w zakresie wyłączeń

12 lipca br. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53). Zmiany dotyczą art. 4 określającego wyłączenia stosowania ustawy Pzp. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy o dokumentach publicznych, w ustawie Pzp art. 4 pkt 5c otrzymuje następujące brzmienie:„5c) zamówień dotyczących wytwarzania:

 1. blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53), oraz ich personalizacji lub indywidualizacji, znaków akcyzy,
 2. znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53),
 3. kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w art. 20 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 oraz z 2017 r. poz. 850 i 1579),
 4. znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
 5. układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem;”.

Ustawą o dokumentach publicznych uchylono również art. 4aa ustawy Pzp stanowiący delegację do wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów i druków, o których mowa w art. 4 pkt 5c lit. a i b.  Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 75 ustawy o dokumentach publicznych), wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania o zamówienie dokumentów publicznych i ich personalizację oraz druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.Przesunięcie elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów UE

4 lipca br. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603). W wyniku zmian nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.Obecnie obowiązek elektronizacji zamówień dotyczy postępowań, w których wartość zamówienia jest szacowana powyżej progów unijnych.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

stat4u